Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19819
Title: Tedarik zinciri yönetiminde üretim yığınlarının çizelgelenmesi
Other Titles: Scheduling production batches in supply chain management
Authors: Akansel, Mehmet
İnkaya, Tülin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tedarik zinciri yönetimi
Parti akıtma
Genetik algoritmalar
Montaj
Lot streaming
Supply chain management
Assembly
Issue Date: 1-Feb-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnkaya, T. (2005). Tedarik zinciri yönetiminde üretim yığınlarının çizelgelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde, firmaların rekabet avantajı kazanabilmesi için tedarik zinciri yönetiminde koordinasyonu sağlamaları gerekmektedir. Firmalar, müşterinin tanımladığı değeri oluşturan tüm birimler arasında ortak çözümler geliştirerek tedarik zinciri toplam maliyetini azaltmalıdır. Bunun için tedarik zincirindeki aşamalar arasında zamansal ve miktarsal koordinasyonu sağlayan mekanizmalar kurulmalıdır. Bu çalışmada; sanayide sıklıkla karşılaşılan, çok sayıda tedarikçinin bir üreticiye sevkiyat yaptığı, çok ürünlü montaj tipi bir tedarik zinciri dikkate alınmıştır. Tedarik zincirindeki aşamalar arası miktarsal ve zamansal koordinasyonu sağlamak için parti akıtma yaklaşımı kullanılmıştır. Parti akıtma, üretim partisini küçük alt partilere ayırarak ardışık makineler üzerinde alt partilerin işlemlerinin çakıştırılması sürecidir. Tam Zamanında Üretim Sistemleri (TZÜ), Esnek İmalat Sistemleri (EÎS) ve Grup Teknolojisi (GT) gibi modern üretim teknikleriyle bütünleşik olarak uygulanabilen parti akıtma yöntemi; çizelge süresinin ve süreç içi envanter miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, tedarik zincirinin toplam maliyetini en küçükleyecek alt parti büyüklüklerinin belirlenmesi ve alt partilerin çizelgelenmesi dikkate alınmıştır. İncelenen problemin matematiksel modeli tanımlanmıştır. Problemin hesap karmaşıklığı yüksek olduğu için etkin sezgiseller geliştirilmesi gerekmektedir. Genetik algoritmalar (GA), tamsayılı ve doğrusal olmayan problemlerde esneklikleri nedeniyle başarılı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, sezgisellerin geliştirilmesinde GA tercih edilmiştir. GA'nın çalışma süresi uzun olduğu için tavlama benzetimi sezgiseli ile bütünleştirilerek etkinlikleri arttırılmıştır. Geliştirilen sezgisellerin performansları test problemleri ile analiz edilmiştir. Sezgisellerin aralarındaki anlamlı farklar, istatistiksel karşılaştırma ile ortaya konmuştur. En iyiye en yakın sonucu, en kısa sürede veren sezgisel seçilmiştir.
Companies should provide coordination in the supply chain management to gain competitive advantage. To minimize the total cost of the entire supply chain, they should look for collective solutions between the companies that compose value chain. For that reason, mechanisms that enhance the coordination of timing and sizing decisions between stages of supply chain should be improved. In this study, assembly type supply chain with multiple products in which many suppliers deliver to a manufacturer is considered. To provide the coordination of the supply chain, lot streaming is used. Lot streaming is originally defined as the process of splitting a production lot into a number of sublots and then scheduling these sublots in an overlapped manner on several stages of the route. Lot streaming can be applied with the modern production techniques like Just in Time (JIT) production systems, Flexible Manufacturing Systems (FMS) and Group Technology (GT) in order to benefit from the reductions in both work in process inventory and flow time. In this study, the total cost of the supply chain is minimized by determining sublot sizes and scheduling the sublots. The mathematical model for the problem is presented. The defined problem is computationally difficult therefore, heuristics should be developed. Genetic algorithms (GA), which are especially good at integer and non linear problems due to their flexible structures, are preferred. GAs having long run times are integrated with simulated annealing to increase GAs' performance. The performances of the developed heuristics are analyzed and significant differences between heuristics are demonstrated by using statistical analysis. Heuristic that gives the best results in the shortest run time is selected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19819
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168179.pdf
  Until 2099-12-31
12.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons