Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1939
Title: İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin etkisi
Other Titles: The effect of children's literature on the improvement of listening skills of 2nd year primary school students
Authors: Güleç, Selma
Durmuş, Nazlı
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk edebiyatı
Dinleme
Dinleme eğitimi
Dinleme becerileri
İletişim becerileri
Children's literature
Listening
Listening education
Listening skills
Communication skills
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmuş, N. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, çocuk edebiyatı ürünleri ile dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli yöntem ve tekniklerle yapılan uygulamaların, ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle, ön test ve son test ölçümleri için mevcut Türkçe öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan bir dinleme metni ile uygulamalarda kullanılmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen ve çocuk edebiyatına uygun olup olmadığı alanında uzman kişilere danışılarak belirlenen metinler seçilmiştir. Daha sonra bu eserler aracılığıyla, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan Şehit Murat Atsen İlköğretim Okulundaki 2-C sınıfı öğrencilerine, Türkçe derslerinde, dinleme uygulamaları yapılmıştır.Araştırma, on iki haftalık bir süreçte; ön test ve son test ölçümlü, tek gruplu deneysel bir çalışma olarak planlanmıştır. Ön test ve son test olarak Serdar Arhan ve Seçil Coşkun tarafından hazırlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ?İlköğretim Türkçe 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı?nda yer alan ?Dinleme Becerisi Değerlendirme Formu";on hafta suren uygulamalarda ise çocuk edebiyatı ürünleri ile dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmıştır.Elde edilen verilerle öğrencilerin ön test ve son test değerleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı SPSS 15.0 (Statistic Package For Social Science) programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ön test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Başka bir deyişle, çocuk edebiyatı ürünlerinin öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.
The present study aims at determining the effect of some applications, on the development of the listening skills of 2nd year primary school students, which are enhanced by children's literature and realised through various methods and techniques. In this sense, firstly, a listening text that has been included in the current Turkish teachers' guide books, and some other texts adopted from other various sources were selected to be used in the pre-test and post-test measurements. Professionals of the field were consulted in order to contend over the appropriateness of the selected texts. Secondly, listening applications were realised during the Turkish lessons with the research group, 2-C class, at Sehit Murat Atsen Primary School in Bursa.The study was conducted in a period of twelve weeks, and it was designed to be an experimental study that consisted of single research group on which pre-test and post-test was applied. "The Listening Skill Evaluation Form" that was approved by the Ministry of Education and placed in the Primary School Turkish 2 Teachers' Guide Book, and prepared by Serdar Arhan and Secil Coskun was used as pre-test and post-test. And, in the applications throughout ten weeks period, various methods and techniques were used by the help of children's literature pieces aiming at improving the listening skills of the students.In order to fint out whether there was a significant difference between the pre-test and post-test data conducted from the students, the SPSS 15.0 (Statistic Package For Social Science) software was used for analyses. Results revealed that there was a significant difference between the pre-test and post-test results. In other words, it was observed that the pieces of children's literature had positive effect on the improvement of listening skills of the students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1939
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333891.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons