Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19247
Title: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin anafilaksi bilgi düzeyleri
Other Titles: Knowledge levels of final year medical school students about anaphylaxis
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
0000-0002-9574-1842
0000-0001-8929-679X
0000-0002-4568-0121
0000-0003-3117-1796
0000-0001-8024-9428
0000-0002-7601-8392
Çekiç, Şükrü
Canıtez, Yakup
Karalı, Zuhal
Kavuklu, Berke Can
Güney, İlker Gökalp
Sapan, Nihat
Keywords: Anafilaksi
Tıp fakültesi öğrencileri
Anaphylaxis
Adrenalin
Adrenaline
Medical school students
Issue Date: 1-Oct-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çekiç, Ş. vd. (2020). ''Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin anafilaksi bilgi düzeyleri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 46(3), 285-289.
Abstract: Anafilaksi ani gelişen ve hayatı tehdit edebilen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Erken tanı ve adrenalinin erken uygulanması mortaliteyi azaltmaktadır. Bu çalışmada tıp eğitiminin son yılında bulunan öğrencilerin anafilaksi hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Anket formu; anafilaksi etiyolojisi, tanısı, tedavisi ve korunma yöntemleri ile ilgili 14 sorudan oluşturuldu. Çevrimiçi anket formu tıp fakültesi son sınıfta bulunan 354 öğrenciye internet aracılığıyla gönderildi. Anket formu gönderilen öğrencilerin %44,9’u (n=159) çalışmaya katıldı. Öğrencilerin kız erkek oranı 1,4 (93/66) ve ortalama yaşları 24,8 ±1,5 yıl (ortanca: 25 yıl, en az: 23, en çok: 33) idi. Öğrencilerin aldıkları toplam puanları yüz üzerinden skorlandığında ortalama skor 71,7±12,9’du (ortanca: 71,4, en az: 35,7, en çok: 92,9). Kadın öğrencilerin ortanca skorları (ortanca: 78,6, en az: 35,7, en çok: 92,9), erkek öğrencilerden (ortanca: 71,4, en az: 35,7, en çok: 92,9) anlamlı olarak yüksekti (p=0,011). Adrenalin otoenjektör uygulamasıyla ilgili eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin ortanca skorları (ortanca: 78,6, en az: 35,7, en çok: 92,9), almadıklarını ifade edenlerden (ortanca: 71,4, en az: 35,7, en çok: 92,9) anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Genel olarak bakıldığında çalışmamıza katılan öğrencilerin çoğunun; anafilaksi tanısı, risk faktörleri ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu gözlenmiştir. Mezuniyet sonrası anafilaksi eğitimlerinin tekrarlanması mevcut durumun daha iyi hale getirilmesine ve korunmasına katkı sağlayacaktır.
Anaphylaxis is an acute and life-threatening hypersensitivity reaction. Early diagnosis of anaphylaxis and administration of adrenaline reduces the risk of death. We aimed to measure the knowledge levels of students in the last year of medical education about the etiology, diagnosis, treatment, and prevention methods of anaphylaxis. The questionnaire form was composed of 14 questions about the etiology, diagnosis, treatment and prevention methods of anaphylaxis. An online questionnaire was sent to 354 students in the final year of medical faculty via the internet. 44.9% of the students (n=159) whose questionnaire was sent participated in the study. The female to male ratio of students was 1.4 (93/66) and the mean age was 24.8 ± 1.5 years (median 25 years, minimum: 23, maximum: 33). The mean score of participants was 71.7 ± 12.9 (median: 71.4, minimum: 35.7, maximum: 92.9). The median scores of female students (median: 78.6, minimum: 35.7, maximum: 92.9) was significantly higher than male students (median: 71.4, minimum: 35.7, maximum: 92.9) (p = 0.011). The median scores of the students who stated that they were trained in adrenaline auto-injector application (median: 78.6, minimum: 35.7, maximum: 92.9) were found significantly higher than those who were not trained (median: 71.4, minimum: 35.7, maximum: 92.9) (p <0.001). It was observed that the most of students in the final year of medical faculty who participated in our study have sufficient information about the diagnosis, risk factors, and treatment of anaphylaxis. Repeating anaphylaxis training after graduation will contribute to improving and maintaining the current situation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1215454
https://doi.org/10.32708/uutfd.773661
http://hdl.handle.net/11452/19247
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2020 Cilt 46 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46_3_4.pdf264.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons