Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19067
Title: Metastatik servikal vertebra radyoterapisinde üç boyutlu konformal radyoterapi, volümetrik ark terapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniklerinin dozimetrik açıdan karşılaştırılması: Fantom çalışması
Other Titles: Dosimetric comparison of three dimensional conformal radiotherapy, volumetric arc therapy and intensity modulated radiotherapy techniques for metastatic servical vertebra radiotherapy: A phantom study
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Gedik, Sonay
Çetintaş, Sibel Kahraman
Tunç, Sema
Kahraman, Arda
Kurt, Meral
Akabay, Candan Demiröz
Kalyoncu, İsmail Hakkı
Cinoğlu, Merve
Keywords: Metastatik servikal vertebra radyoterapisi
3B-KRT
YART
VMAT
Metastatic servikal vertebra radiotherapy
3D-CRT
IMRT
Issue Date: 7-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gedik, S. vd. (2017). "Metastatik servikal vertebra radyoterapisinde üç boyutlu konformal radyoterapi, volümetrik ark terapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniklerinin dozimetrik açıdan karşılaştırılması: fantom çalışması". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(2), 67-73.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, servikal vertebra radyoterapisinde farklı tedavi planlama yöntemlerinin kullanılmasının, dozimetrik olarak sebep olacağı avantaj ve dezavantajları tespit etmektir. Bu çalışmada, rando fantom (insan dokusu ile eşdeğer maket vücut) kullanılmıştır. Rando fantomun bilgisayarlı tomografi görüntüsü üzerinde; servikal vertebra için bir adet 3B-KRT, üç adet VMAT ve dört adet YART tedavi planı hesaplanmıştır. 3B-KRT planı için CMS XiO Tedavi Sistemi; YART ve VMAT tedavi planları için ise Monaco Tedavi Planlama Sistemi kullanılmıştır. Hazırlanan tedavi planları kritik organ ve CTV dozları, homojenite, konformite, Monitor Unit (MU) ve maksimum plan dozu açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda kritik organ dozları, MU ve maksimum plan dozu bakımından 3B-KRT tekniği ile en iyi sonuçlar elde edilirken, homojenite ve konformite bakımından YART ve VMAT tedavi planlarında daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre, riskli organ dozları 3B-KRT tedavi planlamalarında daha iyi iken, YART ve VMAT tedavi planlamalarında CTV dozimetrik özellikleri, konformal tedavi planlarına göre daha iyidir.
The aim of this study is to examine the best treatment technique for metastatic servical vertebra in terms of dosimetry. A randophantom was used in this study. The computerized tomography image of the phantom was taken and used for treatment planning. On this CT image, a 3DCRT plan, three VMAT plans and four IMRT plans were calculated for servical vertebra. To calculate 3D-CRT plan, CMS XiO Treatment Planning System and to calculate VMAT and IMRT plans, Monaco Treatment Planning System were used. At the end of this study, treatment plans were compared by target volume (CTV) and critical organ doses, homogenity, conformity, MU and maximum treatment doses. According to results of the study, critical organ doses, MU and maximum treatment doses are better in 3D-CRT technique and homogenity and conformity indices are better in VMAT and IMRT technique plans. As a conclusion of this study, doses of organs at risk is better in 3DCRT plans and dosimetric properties of CTV are better in IMRT and VMAT plans.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421458
http://hdl.handle.net/11452/19067
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2017 Cilt 43 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43_2_5.pdf357.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons