Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18841
Title: Konvansiyonel baş-boyun radyoterapisinde dozimetrik sürecin termolüminisans dozimetre ile kontrolü
Other Titles: Control of the dosimetric process at conventional head and neck radiotherapy with thermo luminescence dosimeter
Authors: Yeşil, Abdullah
Kaynak, Gökay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Altay, Ali
Gözcü, Sema
Arslan, Sonay
Karadağ, Oya
Özkan, Lütfi
Demiröz, Candan
Keywords: BaĢ-boyun radyoterapisi
Termolüminisans dozimetri (TLD)
Bilgisayarlı tedavi planlama sistemi (BTPS)
Rando Fantom
ThermoLuminescence dosimeter (TLD)
Head and neck radiotherapy
Computerized treatment planning system (CTPS)
Rando phantom
Issue Date: 22-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altay, A. vd. (2011). ''Konvansiyonel baş-boyun radyoterapisinde dozimetrik sürecin termolüminisans dozimetre ile kontrolü''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 117-122.
Abstract: Bu çalışmada amacımız baş-boyun radyoterapi tekniğinde dozimetrik sürecinin termolüminisans dozimetri (TLD) ile kontrolüdür. Çalışmamızda randofantom, dozimetrik ekipman ve tedavi cihazları kullanıldı. Tedavi pozisyonunda Bilgisayarlı Tomografi-Simülatörde, kesit görüntüler alındı. Sanal simülasyonla alanlar belirlendi. Alınan simülasyon filmleri Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemine (BTPS) aktarılarak kontrol edildi ve nokta doz değerleri hesaplandı. TLD’ler randofantomda belirlenen noktalara yerleştirildi ve 5’er kez ışınlama yapılarak ölçüm değerlerinin ortalamaları elde edildi. Çalışmada hedef hacim ve kritik organ dozları incelendi. Planlanan ve ölçülen değerler arasında ±%5’in altındaki değerler kabul edilebilir sınırlar içine alındı. Target volümde bulunan 2 noktada BTPS ile hesaplanan doz değerlerinin ortalaması 207 cGy iken, bu noktalarda TLD ile ölçülen dozların ortalaması 203,5 cGy idi. Fark %2’in altındadır. Supraklaviküler alan ile lateral alanların çakışma düzleminde hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki fark maksimum %3,59 olarak bulundu. Lenf nodu bölgelerinde ölçülen değerlerde maksimum fark %3,59 idi. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, radyoterapi için belirlenen limitler içinde olsa da, bilgisayarlı tedavi planlama algoritmaları, dozimetrik süreç ve tedavi uygulamasının TLD ile yapılan in vivo doz ölçümleriyle kontrolünün, ideal olmasa da yararlı olabileceğini göstermektedir.
In this study, our purpose is to control dosimetric process of head and neck radiotherapy technique with ThermoLuminescence Dosimeters (TLD). Dosimetric equipment, treatment devices and randofantom were used in the study. At treatment position, cross-sectional areas of randophantom screened with Computerized Tomography-Simulator. Radiotherapy fields identified at virtual simulation. Radiographs from simulation transferred to Computerized Treatment Planning System (CTPS) to control the fields and then point doses calculated. TLDs were placed to determined points at the randophantom then irradiation applied for 5 times to get average values of measurement. Target volume and critical organ doses were evaluated. Difference between the CTPS and measured doses lower than ±%5 was taken in the acceptable limit. The mean of measured doses from 2 points at the target volume were 203,5cGy and mean of calculated CTPS doses were 207cGy. The difference was below %2. Maximum difference of measured and calculated doses at supraclavicular and lateral field junction plane is %3,49. At the lymph node regions, which are within planning treatment volume, the maximum difference was %3,59. In this study, even if results were in the acceptable margin, controlling the CTPS algorithm and treatment period with TLD dosimeters is not ideal, but, useful for all levels.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421538
http://hdl.handle.net/11452/18841
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_3.pdf548.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons