Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1882
Title: Abdurrahman Münif'in romancılığı
Other Titles: Abdurrahman Muni̇f as a novelist
Authors: Güler, İsmail
Arslan, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Abdurrahman Münif
Modern Arap romanı
Toplumcu gerçekçi Arap romanı
Arap sosyalizmi
Baas Partisi
Arap-İsrail savaşları
Abdurrahman Munif
Modern Arap Novel
Social Realistc Arab novel
Arab socializm
Baas Party
Arab-Israil wars
Issue Date: 24-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, A.,(2017). Abdurrahman Münif'in romancılığı. Yayınlanmamış doktora lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Abdurrahman Münif, 20. yüzyıl Arap romanının önde gelen isimlerindendir. Arap dünyası bu yüzyılda önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra yeni kurulan Arap ülkelerinin kuruluş aşamasından sonraki gelişme dönemlerinde, birçok siyasi ve sosyal krizler yaşanmıştır. Bu yaşanan olaylar, Abdurrahman Münif'i yakından ilgilendiriyordu. Siyasetle ilgilenmekte idi. Siyasi düşünce özgürlüğünün bulunmayışından dolayı, Münif'in siyasal ve toplumsal eleştirisini yapabilmek için roman yazmaya başvurduğu görülmektedir. Münif'in yazmış olduğu gerçekçi romanlar, birçok sosyal konuya değinmiş olması hasebiyle, sadece bir edebiyat eseri değil, aynı zamanda tarihi doküman olarak da düşünülebilir. Tez; giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte, Abdurrahman Münif'in yaşadığı yüzyılda meydana gelen siyasal olaylara göz atılmakta, birinci bölümde, Münif'in hayatı ve eserleri genel hatlarıyla incelenmekte, ikinci bölümde, romanlarının içerik açısından değerlendirilmesi, üçüncü bölümde ise, romanların dil, üslup ve roman teknikleri açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Abdurrahman Münif is one of the famous names of Arab novelists in the 20th age. The Arab world has been witnessed very important improvements in that age. There had been occured a lot of politic and social crises in the Arab countries that had been founded after the collapse of Ottoman Empire. Abdurrahman Münif was looking at theese improvements closerly. He was a politic. It's a realised that he engaged the novel writing to social critisize because of lackness of politic freedom. The realistic novels he has written are talking about social matters. For that reason, his works are not a literature but also they are historical documantes. My thesis has been arranged as an introduction and four sections. In the introduction I have focused the political and social conditions in Abdurrahman Munif's age. In the first section it has been focused to his life story and his works. In the second section general featurs of his novels' matters has been examined. In the third section language of his works has been examined. In the fourth section, the novel tecniques has been examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1882
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459878.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons