Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18700
Title: Beyin metastazlı hasta tedavi planları üzerinde yapılan SBRT planlarının dozimetrik parametrelerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of dosimetric parameters of SBRT plans made on brain metastasis patient treatment plans
Authors: Çetintaş, Sibel Kahraman
Altındaş, Ayşegül
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
0000-0003-1693-1451
Keywords: Beyin metastazı
Stereotaktik radyocerrahi
CyberKnife
VMAT
Brain metastasis
Stereotactic radiosurgery
Issue Date: 12-Mar-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Altındaş, A. (2021). Beyin metastazlı hasta tedavi planları üzerinde yapılan SBRT planlarının dozimetrik parametrelerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada radyoterapi tedavisi görmüş beyin metastazı tanılı 9 hasta için SRS/SBRT tekniği ile VMAT ve CyberKnife tedavi planlama sistemleri ile sanal tedavi planları yapılarak dozimetrik karşılaştırma yapılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda tedaviye alınmış beyin metastazlı 9 hastaya ait arşiv materyali retrospektif olarak elde edilmiş ve sanal tedavi planları yapılmıştır. Yapılan planlarda 18 Gy doz 3 fraksiyonda verilecek şekilde belirlenmiştir. Sanal planlar için PTV, beyin-PTV, lensler, gözler, optik sinirler, optik kiazma, beyin sapı, hipokampüs, hipofiz, kohlea, lakrimal glandların konturlamaları radyasyon onkoloğu ve nöroradyolog tarafından yapıldı. Planlarda izodozun hedef hacmin %95’ini sarmasına ve kritik organların korunmasına dikkat edildi. Oluşturulan planlardaki DVH’lar ile doz dağılımları elde edildi ve SPSS programıyla İndependent-Samples T Testi ve Mann Whitney U testleri kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı. Bunun sonucunda her iki lens ve lakrimal gland, sağ göz, HI, CI ve MU dozimetrik karşılaştırmalarında anlamlı bir fark bulunurken PTV, beyin-PTV, sol göz, optik sinir, optik kiazma, beyin sapı, hipokampüs, hipofiz ve kohlealar anlamlı bir fark bulunmadı. Çoğu kritik organda anlamlı bir fark bulunmasa da birçoğunun en düşük değerleri CyberKnife planlarından elde edilmiştir. HI, CI, MU ve süre değerlerine bakıldığında ise en düşük değerler VMAT planlama sisteminden elde edilmiştir.
In this study, dosimetric comparison was made by making virtual treatment plans with VMAT and CyberKnife treatment planning systems with SRS / SBRT technique for 9 patients who received radiotherapy treatment with a diagnosis of brain metastasis. Bursa Uludag University School of Medicine Department of Radiation Oncology Department received treatment in patients with brain metastases obtained 9 of archival material was made retrospectively and virtual treatment plan. In the plans made, 18 Gy dose was determined to be given to the patient in fraction. PTV, brain-PTV, lenses, eyes, optic nerves, optic chiasm, brain stem, hippocampus, pituitary, cochlea, lacrimal glands were contoured by a radiation oncologist and neuroradiologist for virtual plans. In the plans, attention was paid to the isodose covering 95% of the target volume and protecting critical organs. Dose distributions were obtained with the DVHs in the created plans and statistical analysis was performed using the Independent-Samples T Test and Mann Whitney U tests with the SPSS program. As a result, a significant difference was found in dosimetric comparisons of both lenses and lacrimal gland, right eye, HI, CI and MU, while a significant difference was found in PTV, brain-PTV, left eye, optic nerve, optic chiasma, brainstem, hippocampus, pituitary, cochleas and lacrimals. no difference was found. Although no significant difference was found in most critical organs, the lowest values of many were obtained from the CyberKnife plans. Looking at the values of HI, CI and MU, the lowest values were obtained from the VMAT planning system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18700
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ayşegül_altındaş.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons