Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1835
Title: Müstakimzâde'nin Vird-i Settâr adlı eseri ve tahlili
Other Titles: The work Virdu's-Settar of Mustakimzade and it's analysis
Authors: Kara, Mustafa
Boğa, Yıldız
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin
Yahyâ Şirvânî
Vird
Virdü’s-Settâr
Hizb
Dua
Zikir
Mustakimzade Suleyman Sadeddin
Yakhya Shirvani
Vird (preaching)
Virdus Settar
Khizb
Collections of dua
Dua
Zikir (everyday’s recitation)
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Boğa, Y. (2018). Müstakimzâde'nin Vird-i Settâr adlı eseri ve tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Müstakimzâde Süleyman Sa'deddin, ''Şerh-i Vird-i Settâr'' adıyla Halvetiliğin günlük evradı ve aynı zamanda Yahyâ Şirvânî'ye ait olan Virdü's-Settâr adlı esere şerh yazmıştır. Şerhin muhtevasında zikir, dua, Esmâ-i Hüsnâ, Hz. Peygamber'in İsimleri gibi birçok konu tasavvufî bağlamda ele alınmıştır. Derin bir ilmî ve manevî birikimi sayesinde pek çok alanda eser veren Müstakimzâde, kaleme aldığı şerhinde de bu yönüyle temayüz etmiştir. Yahyâ Şirvânî'nin bu eserine başta Tirevî Kara Çelebî, Ömer Fûadî, Kemaleddin Harîrîzâde, Şah Veliyullah Ayıntabî, Nasûhîzâde Şemseddin el-Halvetî gibi birçok kişi şerh yazmıştır. Bu çalışmada hem virdler ve dua mecmuaları, hem de tarikatlarda meşhur olmuş olan vird ve hizblerin yanında şerhin muhtevasındaki bazı konular tasavvufî açıdan ele alınıp tahlil edilmiştir.
Mustakimzade Süleyman Sadeddin has wrote everyday's recitation-evrad in İslamic mysticism of Khalveti brotherhood named Sherki vird-i Settar. And a commentary for Virdus Settar, Yakhya Shirvani's mystical work. There analysed zikir, dua, Beautiful names of Allah, names of prophet Muhammed ( pease be upon him ) and many other subjects regarding to Tasavvuf. Mustakimzade, who a lot of Works rather to mention due tohis rich spiritual and scientific base, had showed himself by this way in his commentary as well. There other outhors, who wrote a commantary to the mentioned work of Yakhya Shirvani's. Among them Turevi Kara Celebi, Umar Fuadi, Kemaleddin Kharurizade, Shakh Veliyullah Ayintabi, Nasukhizade Shamseddin el-Khalveti. There narratedin the following work virds and collections of duas, preaching, as well as famous recitations among Sufi brotherhoods and some themes in sheikh's work by the tasavvuf-mystical point of view.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1835
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506008.pdf3.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons