Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18275
Title: Saccharomyces cerevisiae'nin süt ineklerinde rumen protozoonlan, rumen sıvısı sodyum, potasyumu ile toplam uçucu yağ asitleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect ofsaccharomycess cerevisiae on rumen protozoa, Na+, K+ and total volatile fatty acid of rumen fluid in dairy cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Aydın, Cenk
Biricik, Hakan
Galip, Nurten
Türkmen, İ. İsmet
Keywords: Saccharomyces cerevisiae
Dairy cattle
Süt inegi
Rumen parameters
Rumen parametreleri
Issue Date: 3-Feb-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, C. vd. (2000). "Saccharomyces cerevisiae'nin süt ineklerinde rumen protozoonlan, rumen sıvısı sodyum, potasyumu ile toplam uçucu yağ asitleri üzerine etkisi" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(3),29-35..
Abstract: Bu çalışma süt ineklerinde Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün rumen protozoalarının sayı ve yüzde dağılımlan ile rumen sıvısı pH, sodyUm. (Na}, potasyum (K} ve Toplam Uçucu Yag Asidi (TUY A) miktarlan üzerine etkisini incelemek amacı ile gerçekleştirildi. Çalışmada aynı yaş ve süt verimine sahip toplam 24 baş Esmer ve Holstein ırkı süt inegi kullanıldı. Deneme boyunca hayvaniara konsantre yem ve bezelye silajı yedirildi. Deneme grubunun rasyonuna hayvan aş ına 1 O g canlı maya kültürü (Saccharomyces cerevisiae) ilave edildi. Çalışma ilk iki haftası adaptasyon olmak üzere toplam 10 haftalık bir dönem boyunca devam etti. Denemenin 1., 30., ve 60. günlerinde, sabah yemiernesinden 3 saat sonra, kontrol (K) ve deneme (Sc) grubu hayvanlardan rumen içerigi alınarak pH, protozoon sayısı ve identifıkasyonu, TUY A ve ruınen sıvısı Na+ ve K+ ' u yönlerinden incelendi. Protozoa sayısı 30. günde Sc grubunda (122082.3 ± 8117.8 mr\ n=12) K grubundan (50694.8 ± 2120.5 ml -ı, n= J2) daha yüksek (p<O. 05) bulunurken, rumen sıvısı K+ miktarı ise 60. günde Sc grubunda (23.88 ± 2.58 ınEq , n=12) K grubundan (26.42 ± 2.39 mEq/1, n=l2) düşük (p<0.05) bulundu. Rumen ıvı ında incelenen diğer parametreler açısından K ve Sc grupları arasında istatistiksel bir farklıhga rastlanmadı. Çalışınada hem K hem de Sc grubunda Holotricha (Isotricha prostoma, lsotricha intestinalis, Dasytricha ruminantium) ve Oligotricha (Entodinium spp, Epidinium spp, Diplodinium spp, Polyplastron multivesiculatum, Ophyroscolex caudatum) sınıfına ait farklı protozoon türleri belirlendi. İncelenen parametreler açısından Saccharomycess cerevisiae canlı maya kültürünün süt ineği rasyo nlarına katılmasının ruınen sıvısı değerleri üzerine önemli etkisinin olınadıgı kararına varıldı
This study was carried out to investigate the effect of Saccharomyces cerevisiae on protozoa counts and percentage, pH, Na+, K+ and Total Volatile Fatty Acid (TVFA) of ruminal fluid in dairy cattle. In this experiment, twentyfour Brown Turkish and Holstein dairy cows with the same age and mi lk yield were used. The cows were fed on concentrate and peas silage during experimental period. The ration of the experimental group animals was added 10 g live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) per head. The study lasted for ten weeks, two of which were for adaptatjon. At the 1 'st, 30' th and 60'th day of the experiment 3 hours after morning feeding ruminal fluid content were taken from the control and experimental group aniınal s and samples were tested for pH, protozoa counts and identifıcation, total volatile fatty acids (TVF A), Na+ and K+ values. This study was carried out to investigate the effect of Saccharomyces cerevisiae on protozoa counts and percentage, pH, Na+, K+ and Total Volatile Fatty Acid (TVFA) of ruminal fluid in dairy cattle. In this experiment, twentyfour Brown Turkish and Holstein dairy cows with the same age and mi lk yield were used. The cows were fed on concentrate and peas silage during experimental period. The ration of the experimental group animals was added 10 g live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) per head. The study lasted for ten weeks, two of which were for adaptatjon. . At the 1 'st, 30' th and 60'th day of the experiment 3 hours after morning feeding ruminal fluid content were taken from the control and experimental group aniınal s and samples were tested for pH, protozoa counts and identifıcation, total volatile fatty acids (TVF A), Na+ and K+ values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18275
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_3_6.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons