Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18123
Title: Farklı kaba yemlerle beslenen besi sığırlarının rumen sıvısı ve kan metabolitleri üzerinde biyokimyasal araştırmalar
Other Titles: Biochemical investigations on Rumen fluid and blood of beef cattle fed different roughage
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yavuz, Melih
Mert, Nihat
Erdinç, Hüseyin
Günşen, Uğur
Uzatıcı, Ahmet
Keywords: Besi sığırları
Biyokimyasal araştırmalar
Kan
Rumen sıvısı
Beef cattle
Biochemical investigations
Blood
Rumen fluid
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, M. vd. (1990). “Farklı kaba yemlerle beslenen besi sığırlarının rumen sıvısı ve kan metabolitleri üzerinde biyokimyasal araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 207-212.
Abstract: Farklı kimyasal özelliklere sahip kaba yemlerle beslenen besi sığırlarında rumen sıvısı ve kanda meydana gelen biyokimyasal değişimlerin incelendiği bu araştırmada, U.Ü. Veteriner Fakültesi Pilot Besi Ünitesinde bulunan esmer ırk erkek danalar materyal olarak kullanılmıştır. Hayvanlara kaba yem olarak birinci dönemde sadece saman, ikinci dönemde saman-elma posası silajı (% 50 + % 50) ve son dönemde sadece elma posası silajı verilerek üç farklı besleme periyodu uygulandı. Her besleme dönemi sonunda kan ve Rumen sıvısı örnekleri alınarak analizleri yapıldı. Alınan sonuçlara göre kaba yem olarak sadece saman kullanılan dönemde Rumen sıvısındaki asetik asit ve kan kolesterol düzeyinin en yüksek olduğu, sadece elma posasının kullanıldığı dönemde ise kan glukoz ve protein düzeyinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Serum total lipid düzeyi ise, kaba yem olarak saman-elma posası silajı kullanılan geçiş döneminde diğer dönemlerde daha yüksek olarak bulunmuştur.
In this study, male Swiss Brown beef cattle in the Pilot Feeding Unite of U.U. Faculty of Veterinary Medicine were used as materials. They were fed different roughage and changes of the Rumen fluid and blood were determined. The trial was consisted of three feeding periods. Beef cattle were fed only straw, straw + apple pomace silage ( 50 % + 50 %) and apple pomace silage as roughage in first, second and third feeding period, respectively. At the end of each feeding period, the Rumen fluid and blood analysis were performed. Rumen fluid acetic acid and serum cholesterol levels were the highest in the cattle fed with straw. But blood glucose and senım total protein levels were the highest in apple pomace silage feeding period. The level of serum total lipid increased in second feeding period i.e. straw+app/e pomace silage (50 % + 50 %). As a conclusion, apple pomace silage can be used as roughage better than straw because of its high digestible carbohydrate content, the specificity on protein usage in Rumen and its low price.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18123
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_27.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons