Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18034
Başlık: Yarımkan İngiliz kısraklarındaki anöstrusun nedeni ile ß-karoten, vitamin A ve vitamin E düzeyleri arasındaki ilişkiler
Diğer Başlıklar: The relationship between anoestrous and plasma ß-carotene, vitamin a and vitamin e levels in crossbreed English mares
Yazarlar: Vural, Rıfat
Akandır, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Mert, Nihat
Günşen, Uğur
Anahtar kelimeler: Mares
Anoestrous
Blood
Vitamin E
Vitamin A and ß-Carotene
Yarımkan İngiliz kısrakları
Anöstrus
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mert,N. vd. (1992). "Yarımkan İngiliz kısraklarındaki anöstrusun nedeni ile ß-karoten, vitamin A ve vitamin E düzeyleri arasındaki ilişkiler" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2),19-23.
Özet: Evcil hayvanlarda beslenme ile döl verimi arasmdaki ilişkiler önemli olup bazı biyokimyasal maddeler fertiliteyi etkilemektedir. Sunulan çalışmada Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü Merkez Komutanlığı bünyesinde bulunan ve anöstnıs gösteren Yanmkan İngiliz kısraklan araştımıa materyali olarak kullanıldı. Bu amaçla 5 nonnal östnıs siklusu gösteren sağlıklı kısraklo 20 anöstnıs gösteren kısraktan kan numuneleri alındı. Plazma ß-karoten, vitamin A ve vitamin E düzeyleri saptandı. Kontrol gnıbunda bu eğerler sırasıyla % 27,94 mcg., % 56 mcg., % 0,597 mg deneme gnıbunda ise % 24, ll mcg., % 43,18 mcg., % 0,302 mg olarak ölçüldii. Yapılan istatistiksel değerlendimıede sadece plazma vitamin E düzeyleri farkian arasmda önem (P 5 0,05) saptandı. Bu vakada anöstrosun nedeni olarak vitamin E gösterilebilir.
The relatiorıslıip betweerı feeding orıd fertility is importorıt in domestic animals. Especially some biochemical components affect fertility. In presented study, Crossbreed English Mares in anoestrous raised in Gemlik Military Veterinary Training Commanderslıip were used as research materials. Tlıe blood samples of 5 healthy control in nomıal cyclic orıd 20 anoestrous mares were taken, and analyzed for J3-carotene, vitamin A and vitamin E. 17ıe results in control group were % 27,94 nıcg, % 56 mcg, % 0,597 mg, and in test group % 24,11 mcg, % 43,18 mcg. % 0,302 mg, respectively. 17ıe only statistical importance were found on tlıe differences of vitamin E levels. In this case, vitamin E deficiency could be a reason of anoestrous in mares.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18034
Koleksiyonlarda Görünür:1992 Cilt 11 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_2_3.pdf1.01 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons