Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17555
Title: Et tipi civciv (broiler) rasyonlarında mısır maserasyon likerü'nün (corn steep liguor) kullanılma olanakları
Other Titles: The possibilities of the usage of corn steep liquor as a protein supplement for broiler rations
Authors: Akkılıç, Mahmut
Bursa Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Hayvansal Üretim ve Islahı Bölümü.
Erdinç, Hüseyin
Keywords: Et tipi civciv (broiler)
Mısır maserasyon likerü
Broiler rations
Usage of corn steep liquor
Issue Date: 1982
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkılıç, M. ve Erdinç, H. (1982). "Et tipi civciv (broiler) rasyonlarında mısır maserasyon likerü'nün (corn steep liguor) kullanılma olanakları". Bursa Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(2), 11-18.
Abstract: Bu araştırma nişasta ve glikoz fabrikalarının artık maddesi olan mısır maserasyon likerünün et tipi civciv rasyonlarında kullanılma olanaklarını saptamak üzere düzenlenmiştir. Araştırmada günlük Hubbard etlik civcivler kullanılmıştır. Her grupta 50 'şer adet ve 4 grup halinde olmak üzere denemeye toplam olarak 200 adet civcivle başlanmıştır. Birinci grup kontrol grubu olarak kabul edilmiş ve diğer 2., 3. ve 4. grup lar bununla karşılaştırılmıştır. Rasyonları grup sırasına göre mısır maserasyon likerü % O, 5, 1O ve 15 oranında konmuştur. Araştırma 8 hafta sürdürülmüş. Civcivler her hafta teker teker tartılarak canlı ağırlık artışları tesbit edilmiştir. Deneme sonunda bir civcivin ortalama canlı ağırlığı gruplarda sırasıyla 1831.4; 1844.6; 1702.5 ve 1668.4 gr olarak saptanmıştır. Gruplar arasında canlı ağırlık bakımından görülen aritmetik farklar istatistik yönden% 1 güven eşiğinde önemli bulunmuştur (P O.O1). Araştırma süresince gruplardaki bir civcivin ortalama yem tüketimi sırasıyla 4959.2; 4801. 7; 4687.8 ve 4599.6 gr, 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı ise gruplara göre 2. 77; 2.66; 2.81 ve 2.82 kg olmuştur. Mısır maserasyon likerü'nün% 5 oranında broyler rasyonlarına katılması kontrol grubuna göre bir farklılık oluşturmamış. Fakat % 10 ve % 15 oranında kullanılması ise canlı ağırlık artışını kontrol grubuna ve % 5 mısır maserasyon likerü içeren yemi alan gruba nazaran olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle broiler civcivi rasyonlarında mısır maserasyon likerü'nün % 5 düzeyinde kullanılmasının ekonomik olacağı kanısına varılmıştır.
This investigation was made to find out the usage of corn steep liquor which isa residue matter of starch and glucose plants, added to the broiler chicken rations. In this investigation, daily hubbard brayler chickens were used and 200 chickens were equally divided into 4 groups. The first group was accepted as a control group and 2., 3. and 4. groups were compared with it. According to the groups; O, 5, 10 and 15 % corn steep liquor was added to the rations; respectively. The experimental period was 8 weeks. The chickens were weighted every week and weight gains were recorded. At the end of the experiment, the average weight gains of the chickens were found as 1831.4; 1844.6; 1702.5 and 1668.4 gr according to the groups. The arithmetic differences between the groups in weight gain were found to be significant at 1% level (P 0.01) . During the investigation, average feed consumptions of one chicken in the groups were 4959.2; 4B01. 7; 4687.8 and 4599.6 gr; respectively. However, for 1 kg weight gain; feed consumptions were calculated as 2. 77; 2 .66; 2.81 and 2.82 kg with respect to the groups. There was not any remarkable difference between control group and the group fed with corn steep liquor at 5 % level. But the addition of 10 % and15 % corn steep liquor has not effect significantly on weight gain than the control group and the group fed with 5 % level of it. Therefore, it was decided that the addition of corn steep liquor at the level of 5 % was economically better than the other levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17555
Appears in Collections:1982 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_2_2.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons