Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1698
Title: Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir araştırma
Other Titles: The effect of the transformational leadership style on the organizational commitment and a research
Authors: Bağdoğan, Selver Yıldız
Sarpbalkan, Damla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Dönüşümcü liderlik
Devam bağlılığı
Duygusal bağlılık
Örgütsel bağlılık
Transformational leadership
Continuous commitment
Affective commitment
Normative commitment
Organizational commitment
Issue Date: 6-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarpbalkan, D. (2017). Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, öncelikle literatürdeki konu ile ilgili yazın incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Bursa'da, tekstil sektöründe çalışan, mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada, Allen ve Meyer'in geliştirdiği Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Podsakoff'un geliştirdiği Dönüşümcü Liderlik Ölçeği'nin yer aldığı soru formu kullanılmıştır. Sonuç olarak, çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının, örgütsel bağlılıkları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğuna ulaşılmıştır.
The effect of the transformational leadership style on the organizational commitment has been researched in this study. First of all literatüre about the subject has been examined for this purpose. Sample group is the whiye collar employees and blue collar workers who works on the textile sector in Bursa. The questionnare has been used which is included Organizational Commitment Scale by Allen and Meyer and Transformational Leadership Scale by Podsakoff. As a result, it has ben approached that employees' transformational leadership perceptions has a meaningful effect on their organizational commitment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1698
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459872.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons