Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1690
Title: Gânim el-Bağdâdî'nin Hisnü'l-İslâm adlı eseri ve Elfâz-ı Küfür hakkındaki görüşleri
Other Titles: Ghanim el-Baghdadi's Hisn al-Islam and his views on utterances of unbelief (Alfaz al-Kufr)
Authors: Kılavuz, Ahmet Saim
Omar, Mustafa Wajid
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: Gânim el-Bağdâdî
Hisnü’l-İslâm
İman
Küfür
Elfâz-ı Küfür
Ghānim al-Baghdādī
Hisn al-Islam
Belief
Unbelief
Utterances of unbelif
Issue Date: 2-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Omar, M. W. (2016). Gânim el-Bağdâdî'nin Hisnü'l-İslâm adlı eseri ve Elfâz-ı Küfür hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hz. Peygamber (s.a.v)'in vefatından sonra Müslümanlar arasında siyasi ve itikadi ihtilaflar ve kutuplaşma başlamıştır, bilhassa Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra "Tekfir" meselesini ortaya çıkaran Harici fırkası zuhur etmiştir. Tekfir ve elfâz-ı küfür (küfrü gerektiren sözler) konusu ilk başlarda fıkıh ve fetva kitaplarının bir bölümünde yer alırken, daha sonra birer müstakil risale ve eser şeklinde kaleme alınmıştır. Elfâz-ı küfür konusunu müstakil bir eser olarak ilk kaleme alan isim olarak Hanefî fakihi Muhammed b. İsmail (Bedr er-Reşid) görünmektedir. Hanefî fakihleri arasında el-fâz-ı küfür risalesi yazma geleneğinin öncüsü olan Risâle fî elfâzi'l-küfr'ü daha sonra Ali el-Kârî tarafından şerh edilmiştir. Arapça ve Osmanlı Türkçesi ile onlarca elfâz-ı küfür risalesi yazılmıştır. Bunlardan, bu çalışmanın konusunu da teşkil eden, birisi, Hanefî fakihi Gânim el-Bağdâdî'nin Hisnü'l-İslâm fî Elfâzi'l-Küfr ve'l-Akâid isimli risalesidir. Müellifin, itikadî olarak inanılması gereken hususları zikrettikten sonra, küfrü gerektiren söz ve fiilleri detaylı bir şekilde izah ettiği bu eser, toplamda beş bölümden oluşmaktadır.
After the death of Prophet Mohammad (s.a.w) a great diversification arouse on a political, ideology and polarisation among Muslims. Especially after the martyrdom of hadrat uthman, the first world blasphemy "Tekfir'' was invented by the harici sects. The word tekfir and related words was indicated in the Islamic law and fatwa books, after several years then it was detached as a book or work. As far as Alfazi -küfür (Blashphemy topic are concerned we discovered that the first researcher was Hanefi fatih names Muhammad b. İsmail (Bayramınız er-reşid). After him Ali al-kâri one of the Hanefi sect scholar was among the writers and interpreters of the book of Alfazi küfür. Likewise the topic of Alfazi-küfür was written in Arabic and ottoman Turkish respectively. Another volunteerer among the writers was Gânim al-Baghdadi and his book or work is Husn al-Islam fi elazil -küfür ve al-akaid. According to the writers ultimate view the matters of ideology is believe (iman) after those were mentioned he already gave knowedge about the blashphemy words (küfür gerektiren söz ve fiileri) in details and composed them in five chapters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1690
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446790.pdf5.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons