Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1611
Title: Hanefî kaynaklara göre gâlibiyet ilkesinin fıkhî açıdan değerlendirilmesi ve fürû-i fıkıhtaki yeri
Other Titles: According to Hanafi sources the evaluation of the principle of predominance from a fiqh perspective and its place in fürû-i̇ fiqh
Authors: Kumaş, Mehmet Salih
Çavuşismail, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslam hukuku
Hüküm
Dörtte bir
Çokluk
Çoğunluk
Galibiyet
Islamic law
Judgement
One quarter
Mushness
Generality
Predominance
Issue Date: 16-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavuşismail, H. (2018). Hanefî kaynaklara göre gâlibiyet ilkesinin fıkhî açıdan değerlendirilmesi ve fürû-i fıkıhtaki yeri . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tarih boyunca fakihler, sosyal hayatın değişmesi neticesinde ortaya çıkan problemleri çözüme kavuştururken şer'î nassların yanı sıra bir takım kaidelerden de yararlanmışlarıdır. Fer'î meselelerin istikrası/tümevarımı sonucu ortaya çıkan birçok fıkhî kaide, klasik kaynaklarda dağınık halde bulunan fürûatı bir disiplin altına alarak hukukun amaçlarının anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Bu bakımdan fakihlerin şer'î hükümlerin istinbatında başvurduğu kaidelerin detaylı olarak araştırılması son derece önemlidir. Bu çalışmamız, Hanefî fakihlerin gâlibiyet ilkesi çerçevesinde ele aldığı kaideleri fürû meseleler ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda gâlibiyet ilkesiyle alakası sebebiyle "çok tam hükmündedir", "dörtte bir tam hükmündedir", "zann-ı gâlib hüccettir", "hüküm gâlib-i şayiadır, nâdire değildir" kaideleri ele alınmaktadır. Klasik kaynaklara müracaat ederek bu kaidelerin hangi alanlarda kullanıldığını, uygulama örnekleriyle Hanefî mezhebinin konuya bakış açısı tespit edilmektedir.
Throughout history, the faqihs have taken advantage of a number of fiqh principles as well as the texts, while resolving the problems that arise as a result of the change of social life. Many fiqh al-Qaida, which is emerged as a result of the induction of the particular issues, made it easy to understand the aims of the law by taking the issues, which is scattered in classical sources, into a discipline. In this respect, it is very important to investigate the principles that the faqihs use while their Shariah judgements, in detail. In this study, we aimed to examine the principle of predominance which the Hanafi faqihs frequently refer to, in the lights of Furu issues. Since it is related with the principle, we have also included the principles "much is presumed as whole", "one quarter is assumed as complete", "decision is taken according to superior one among the opinions" and "the judgement is given accoring to generality not according to the rare". By referring to classical sources, we tried to find out that in which areas these principles are used and the point of view of Hanefi sect to these principles with practical examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1611
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524139.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons