Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1604
Title: İnflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of thyroid hormones and autoantibodies in patients with inflammatory bowel di̇sease
Authors: Gülten, Macit
Soyak, Halime
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Crohn
Ülseratif kolit
Tiroid
Otoantikor
Ulcerative colitis
Thyroid
Autoantibody
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soyak, H. (2017). İnflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda tiroid hormonları ve otoantikorlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnflamatuvar barsak hastalıkları (İBH) patogenezi tam olarak bilinmeyen, kronik idiopatik inflamatuar bozukluklardır. Pek çok ekstraintestinal manifestasyonlar da bu hastalıklara eşlik edebilir. Bunlardan bir tanesi de otoimmun tiroid hastalıklarıdır. Bu çalışmada İBH ile tiroid fonksiyon bozukluğu ve tiroid otoantikor pozitifliği varlığının birlikteliğinin ve sıklığının retrospektif incelenmesi amaçlandı. Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğine 01/02/2016 - 30/06/2016 tarihleri arasında başvurmuş olan 44 ülseratif kolit ve 21 Crohn hastalığı olmak üzere toplam 65 inflamatuar barsak hastası alındı. Bu hastaların tiroid stimulan hormon (TSH), serbest triiodotironin (sT3), serbest tiroksin (sT4), tiroid peroksidaz antikoru (anti-TPO), tiroglobulin antikoru (anti-TG), tirotropin reseptör antikoru (TSHrAb) düzeyleri değerlendirildi. Ülseratif kolit tanılı hastaların 7'sinde (%15,9), Crohn hastalığı tanılı hastaların 3'ünde (%14,3) otoantikor yüksekliği saptandı. 1 Crohn hastasında subklinik hipertiroidi saptandı. Otoantikor yüksekliği ve tiroid hastalıkları açısından her iki hastalık arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Çalışmamızda hipotiroidi veya hipertiroidi oranlarında artış saptanmasa da, tiroid otoantikor düzeyilerindeki artış, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve tiroid hastalıklarının birlikte bulunabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda yapılan diğer çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda otoimmün tiroid hastalıklarının ve İBH birlikteliğini netleştirmek için kapsamlı popülasyona dayalı ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic idiopathic inflammatory disorder with an unknown pathogenesis. Many extraintestinal manifestations may accompany these diseases. One of them is autoimmune thyroid diseases. In this study, we aimed to investigate the association and frequency of thyroid dysfunction and thyroid autoantibody positivity with IBD. A total of 65 inflammatory bowel patients, 44 of which were ulcerative colitis and 21 of Crohn's disease, were admitted to the Gastroenterology department of Uludag University Medical Faculty Hospital between 01/02/2016 - 30/06/2016. Thyroid stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (fT3), free thyroxine (fT4), thyroid peroxidase antibody (anti-TPO), thyroglobulin antibody (anti-TG) and thyrotropin receptor antibody (TSHrAb) levels of these patients were evaluated. Autoantibodies were detected in 7 (15.9%) patients with ulcerative colitis and in 3 (14.3%) patients with Crohn's disease. Subclinical hyperthyroidism was detected in 1 patient with Crohn's disease. There was no statistically significant difference between the two diseases in terms of autoantibodies and thyroid diseases. Although there is no increase in hypothyroidism or hyperthyroidism in our study, an increase in thyroid autoantibodies suggests that inflammatory bowel disease and thyroid diseases may coexist. Given the other studies in this regard, extensive population-based research is needed to clarify the association of autoimmune thyroid diseases and IBD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1604
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463964.pdf834.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons