Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1599
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTokatlıoğlu, Mircan-
dc.contributor.authorTaşçi, Kenan-
dc.date.accessioned2019-11-13T08:52:22Z-
dc.date.available2019-11-13T08:52:22Z-
dc.date.issued2015-05-15-
dc.identifier.citationTaşçi, K. (2015). Türkiye'de kamu sosyal refah harcamalarının insani kalkınma üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1599-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye'deki kamu sosyal refah harcamalarının insani kalkınma üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma, üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde insani kalkınma, devlet ve kamu sosyal refah harcamaları üzerine kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınmıştır. İkincide kamu sosyal refah harcamaları ve insani kalkınmanın Türkiye'deki gelişimi ve yeri OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak ortaya koyulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de kamu sosyal refah harcamaları ve insani kalkınma arasındaki ilişki 1990-2013 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak ekonometrik analiz çalışması ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, çalışmanın amacı doğrultusunda değerlendirilmiş ve genel sonuca olan katkısı açıklanmıştır. Bu kapsamda eğitim ve sağlık harcaması değişkenlerinden oluşan Türkiye'deki kamu sosyal refah harcamaları bileşeni ile dört farklı değişkenden oluşan insani kalkınma bileşeni arasında yapılan regresyon analizi, koentegrasyon analizi iz ve maksimum testi sonuçlarına göre uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the effects of public social welfare expenditures on humanistic development in Turkey. For this purpose, the study was discussed in three sections.In the first section, human development, state and public social welfare expenditures werediscussed under the framework of conceptional and notional. In the second, improvement in human development and public social welfare expenditures and human development in Turkeywas compared with OECD countries. In the third section, the relation between public social welfare expenditures and human development was investigated by econometric analysis with taking into account the data between 1990-2013. Obtained findings were evaluated at the direction of this study's aim and explained its contribution to the general result. Within this context, it was identified that there is a long run relation between human development component which consists of four different variables and public social welfare expenditureswhich consist of education and health expenditure variables, according to results of regression analysis and co-integration analysis trace and max-eigen tests were done.en_US
dc.format.extentXV, 251 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKamu sosyal refah harcamalarıtr_TR
dc.subjectİnsani kalkınmatr_TR
dc.subjectRegresyon analizitr_TR
dc.subjectKoentegrasyon analizitr_TR
dc.subjectPublic social weltare expenditureen_US
dc.subjectHuman developmenten_US
dc.subjectRegression analysisen_US
dc.subjectCo-integration analysisen_US
dc.titleTürkiye'de kamu sosyal refah harcamalarının insani kalkınma üzerindeki etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of public social welfare expenses on human development in Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali İktisat Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426423.pdf27.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons