Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15543
Title: Alabalık karma yemlerinde tam yağlı soyanın balık unu yerine kullanılma olanakları
Other Titles: The possibilittes of using fullfat soybean meal instead of fish meal in rainbow trout complete diets
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Bilgüven, Murat
Karabulut, Ali
Keywords: Gökkuşağı alabalığı
Salmonidler
Tam yağlı soya
Balık unu
Besi performansı
Rainbow trout
Salmonids
Fullfat soybean meal
Fish meal
Feeding performance
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgüven, M. ve Karabulut, A. (1996). “Alabalık karma yemlerinde tam yağlı soyanın balık unu yerine kullanılma olanakları”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 77-88.
Abstract: Balık unu salmonid yemlerinin en önemli hayvansal protein kaynağıdır. Ancak, fiyatının yüksek oluşu, her zaman istenilen miktarlarda bulunmayışı, çeşitli balıklardan değişik yöntemlerle elde edilmesi sonucu kalitesinin sabit olmaması ve saklama güçlükleri nedeniyle ülkemizde alabalık karma yemlerine istenilen düzeyde balık unu katılamamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, alabalık rasyonlarında balık ununun bir kısmı yerine ülkemizde fiyatı balık unundan daha ucuz olan tam yağlı soya kullanılmasının, balıkların canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve ayrıca balık maliyetine etkisi incelenmiştir. Denemede ortalama canlı ağırlıkları 50.13 - 50.83 g arasında olan 600 adet gökkuşağı alabalığı (Oncorynchus mykiss) gençleri kullanılmış ve deneme 10 hafta, biri kontrol grubu olmak üzere 5 grup halinde yürütülmüştür. Deneme rasyonlarında tam yağlı soya sırasıyla % 15, 25, 35 ve 45 oranlarında yer almış, kontrol rasyonunda soya proteinine yer verilmemiştir. Denemede en yüksek canlı ağırlık artışını 1. grup göstermiş, bu grup ve kontrol grubu ile diğer gruplar arasındaki farklılık önemli (P < 0.01) bulunmuştur. Yemden yararlanma düzeyi en düşük olan 4. grup ile diğer gruplar arasındaki farklılığın da önemli (P < 0.01) olduğu saptanmıştır. Maliyet hesabı yapıldığında 1 kg canlı ağırlık artışı maliyetinin 1. ve 2. gruplarda en düşük olduğu görülmüştür. Bununla beraber rasyonlarda tam yağlı soya arttırıldıkça yem maliyeti azalmış, ancak balıkların gelişmesinde azalma olduğu belirlenmiştir.
Fish meal is the most important animal protein source of the salmonicl diets. However, it has not been possible to use suffeciently in fish diets because of the high price and non existance of fish meal everytime al demanded amounts. Meanvıhile its quality is not regular as a result of fish meal production via many species due to a lot of processing methods, and storing difficulties. Therefore in this research, the effects of using fullfat soybean meal which is cheaper than the fish meal Instead of a part of the fish meal on the live weight gain, feed consıımption, feed conversion rate and cost price of the fish, was investigated. In the present study, 600 rainbow trout (Oncorynchus mykiss) youngs weighing 50.13 - 50.83 gain average was used as animal material and it continued for 10 weeks with 5 groups by including a control group. The trial diets included 15, 25, 35 and 45 % fullfat soybean meal respectively, but 0 % fullfat soybean meal in control group diet. ît was observed that the highest live weight gain was in the fırst group and the differences between the İsı and control groups, and the other groups was statistically significant (P < 0.01). Feed conversion differences between the 4th group and other groups was found as statistically significant (P < 0.01), however this experimental group was determined as the group which has the lowest feed conversion rate. İt was observed that the lowest live weight gain cost vvas in the İst and 2nd groups. Cost of/live weight was reduced in accordance with increasing fullfat soybean meal level of rations however, growth rate of fish was decreased.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15543
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1996 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_9.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons