Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1554
Title: Tûr sûresi tefsiri, cehennemlikler ile cennetlikler ve Hz. peygambere yöneltilen ithamlara cevaplar
Other Titles: The interpretation of Surat At-Tur, the people who will go to hell and heaven and the answers to accusations which directed to the Prophet Muhammad
Authors: Kiraz, Celil
Ramazanov, Ramazan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur’ân
Tûr Sûresi
Tefsir
Cehennemlikler
Cennetlikler
Hz. Peygamber
Quran
Surah At-Tur
Tafsir
Inhabitants of Jannah and Jahannam
Th Prophet Muhammed
Issue Date: 11-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ramazanov, R. (2018). Tûr sûresi tefsiri, cehennemlikler ile cennetlikler ve Hz. peygambere yöneltilen ithamlara cevaplar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kur'ân-ı Kerîm'de 52. Sûre olarak yer alan Tûr Sûresi, 49 âyetten oluşan sûre olmasına rağmen içerdiği konular çok kapsamlı olarak görülmüştür. Bu tezde, Sûre'nin tefsiri ve onun ışığında cehennemlikler ile cennetlikler ve Hz. Peygamber'e yöneltilen ithamlara cevaplar araştırılmaya çalışıldı. Araştırma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde Tûr Sûresi hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Bu açıklamaları yaparken Kur'ân-ı Kerim başta olmak üzere, sûre ile ilgili açıklama yapılan diğer eserlere de başvurulmuştur. İkinci bölümde Sûre'de mevcut olan bazı kelime ve ıstılâhlar izah edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra mevcut olan rivâyet ve dirâyet tefsirlerinden faydalanarak Sûre'nin tefsiri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise genel olarak Cehennemlikler ile Cennetlikler ve Hz. Peygamber'e yöneltilen ithamlara cevaplar araştırılmaya çalışılmıştır.
As the 52nd surah of the Quran, in Surah At-Tur despite of the fact that it contains 49 ayats, topics are very comprehensive. This study was aimed to investigate the exegesis of the Surah At-Tur and the inhabitants of Jannah va Jahannam and answers to the allegations towards the Prophet (may Allah bless him and grant him). It consists of an entry, three chapters and a conclusion. In the first chapter there are given some general details about Surah At-Tur. While working on these statements it was mainly applied to the Quran and other works which contain statements about this surah. In the second chapter it was aimed to explain some words and terminologies presented in the surah. Afterwards some work was done on the surah's exegesis by using diraya (rational) tafsirs and rivaya (narrative) tafsirs. As for the third chapter it was aimed to do a research about the inhabitants of Jannah va Jahannam and answers to the allegations towards the Prophet (may Allah bless him and grant him).
URI: http://hdl.handle.net/11452/1554
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523762.pdf4.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons