Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15462
Title: Cengiz Numanoğlu'nun hayat hikâyesi ve şiirlerinin din eğitimi açısından değerlendirilmesi
Other Titles: An investigation of Cengiz Numanoğlu's life story and his poems from the perspective of religious education
Authors: Gündüz, Turgay
Öçal, Ayşe
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı
Keywords: Cengiz Numanoğlu
Şiir
Din eğitimi
Dine dönüş
İhtida
Kur’an-ı Kerim
Poetry
Religious education
Return to religion
İhtida
Conversion
The Holy Qur’an
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öçal, A. (2019). Cengiz Numanoğlu'nun hayat hikâyesi ve şiirlerinin din eğitimi açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Cengiz Numanoğlu, hayatının özellikle belli bir döneminden sonra yüksek bilinç düzeyinde dinî konulara ilgi duyan, dinî duygularını neredeyse bütünüyle Kur'an ayetlerinden mülhem bir şiir diliyle yazıya döken günümüzün önemli şairlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Numanoğlu'nun hayat hikâyesini ve şiirlerini yakından inceleyerek, hayatının belli aşamalarında geçirdiği dinî değişim ve dönüşümü ile ailede, okulda ve içinde bulunduğu sosyal hayat içerisinde aldığı formel / informel eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda; Numanoğlu'nun nasıl bir aile ortamında yetiştiği, çocukluk ve gençlik döneminde din ve dinî hayata karşı nasıl bir tutum içerisinde olduğu, belli yaş döneminden sonra kendisini yüksek bilinç düzeyinde dine yönelten etmenlerin neler olduğu, şiirlerinde ele aldığı konuların hangi temalar etrafında yoğunlaştığı şeklindeki sorulara bu çalışmada cevaplar aranmıştır. Derinlemesine görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla toplanan veriler, betimsel analize ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma neticesinde; Numanoğlu'nun, içinde doğup büyüdüğü ailenin görece dindar ve muhafazakâr bir yapıya sahip olduğu; kendisinin "cahiliye dönemi" olarak isimlendirdiği görece dine mesafeli ve hatta aykırı yaşantının okul çağında iken kurumsal eğitim yoluyla gelişmiş olabileceği; daha sonraki yıllarda büyük bir iştiyakla "Kur'an sofrasına" oturuşunun ise çocukluğundaki aile yaşantısı ve kişisel olarak sürekli gerçeği arayan bir kişilik yapısı ile açıklanabileceği sonucuna varılmıştır.
Cengiz Numanoğlu is one of the most important poets of today who, after a certain period of his life, is interested in religious matters at a high level of consciousness and expresses his religious feelings in poetry with inspiration from the Qur'anic verses. The aim of this study is to reveal the relationship between religious changes and transformations at certain stages of his life and formal / non-formal education in family, school and social life by examining Numanoğlu's life story and poems closely. In this study, in accordance with this purpose, the questions such as in what kind of family atmosphere did Numanoğlu grow up? How did he experience religion and religious life in his childhood and youth? What were the factors that led him to the very conscious religious life after a certain age? and what are the major themes he focused on in his poetry? Data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis were subjected to descriptive and content analysis. The study concludes that the family in which Numanoğlu was born and raised was relatively pious and conservative. His life period that is relatively distant to Islamic belief, what he called "the period of ignorance", might have been developed by the institutional education at the school-age in accordance with the formal ideology the then. In the second period of his life, his settling at the "Qur'an table" with a great aspiration is related to his life experience in his childhood in the family and to have a personality that was constantly seeking the truth.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15462
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ayşe_öcal_tez.pdf.pdf880.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons