Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15368
Title: Direnç egzersizinin genç erişkinlerde akciğer işlevleri ve yaşam kalitesine etkisi
Other Titles: The effect of resistance exercise on lung functions and quality of life in young adults
Authors: Özyener, Fadıl
Gökalp, Yusuf Emin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Direnç egzersizi
Akciğer işlevleri
Aerobik kapasite
Yaşam kalitesi
Resistance exercise
Lung functions
Aerobic capacity
Quality of life
Issue Date: 31-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökalp, Y.E. (2020). Direnç egzersizinin genç erişkinlerde akciğer işlevleri ve yaşam kalitesine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Doğru şiddet ve sürelerde yapılan farklı tipte egzersizlerin başta kardiyovasküler kapasite olmak üzere bir dizi olumlu etkileri vardır. Bu çalışmada direnç egzersizinin genç erişkinlerde solunum işlevleri ve aerobik kapasite ile yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Yirmi erkek (18–25 yaş) gönüllüden 8 kişi direnç antrenman grubu (DAG), diğer 8 kişi ise kontrol grubu olarak (KOG) ikiye ayrılmıştır. DAG grubu haftada 3 gün her kas grubu için 1 maksimum tekrarın (MR) yüzde 70’i ile başlayan yüklerle 3X10 tekrarlı olarak, 2 ila 3 ay boyunca direnç egzersizi yapmıştır. Antrenman programı öncesi ve sonrası, iki kez SFT ve Kardiyo Pulmoner Egzersiz Testleri (KPET) parametreleri [Vmaks, Encore (USA)] ölçülmüş ve yaşam kaliteleri SF-36 anketi ile belirlenmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. DAG ile KOG grupları arasında egzersiz öncesi yapılan testlerde f (p=0.02) ve FVC (p=0.03) değerleri arasında anlamlı fark saptanmıştır. DAG’nda antrenman öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında pozitif anlamlı değişiklik dayanıklılık zamanı (p= 0,02), VEmaks (l/dk) (p= 0,01), soluk sonu O2 basıncı (PETO2) (p= 0,03) ve soluk sonu CO2 basıncı (PETCO2) (p= 0,04) değerlerinde bulunmuştur. KOG grubunda ise anlamlı bir değişiklik sadece f değerinde (p= 0,04) görülmüştür. SF-36 da ise DAG’nun enerji/canlılık (p= 0,04) ve genel sağlık algısı (p= 0,01) alt boyutlarında antrenman sonrası anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak; bu tip direnç egzersizinin genç erişkinlerde solunum işlevleri ve aerobik kapasite üzerinde minimal etkisi olduğu saptanmıştır. Yaşam kalitesi üzerine ise olumlu etki gözlenmiştir. Antrenman programı daha uzun sürdürülür ve arada karşılaşılan olumsuz unsurlar (hastalık, uykusuzluk, vb) dışlanabilirse aerobik kapasitede de olumlu bir gelişme beklenebilir.
Different types of exercises performed at the right intensity and durations have positive effects on cardiovascular capacity and a number of other systems. The aim of this study was to investigate the effect of resistance exercise on lung function and quality of life in young adults. Twenty male (18-25 age) volunteers were divided into two groups: 8 people doing resistance training group (RTG) and the other 8 as control group (COG). Exercise group performed resistant exercises for whole muscle groups starting with 70 per cent of one repetition maximum (RM), 3 sets of 10 repetitions, and three times per week for 2 to 3 months. Before and after the training program, the respiratory and Cardio Pulmonary Exercise Test (CPET) parameters were measured [Vmax, Encore (USA)] and quality of life was determined by Short Form-36 questionnaire (SF-36). The level of significance was accepted as p<0.05. There was a significant difference between RTG and COG groups in preexercise tests between f (p=0.02) and FVC (p=0.03) values. A positive significant change was found in endurance time (p= 0,02), VEmaks (l/dk) (p= 0,01), end tidal O2 pressure (PETO2) (p= 0,03) ve end tidal CO2 pressure (PETCO2) (p= 0,04) values before and after training in RTG. A significant change was observed only in f value in COG. In SF-36, there was a significant difference in DAG energy/vitality (p = 0.04) and general health perception (p = 0.01) sub-dimensions after training. As a result; this type of resistance exercise was found to have minimal effect on respiratory functions and aerobic capacity in young adults. Positive effect on quality of life was observed. Aerobic capacity can also be expected to improve if the training program is maintained longer and the negative elements (illness, insomnia, etc.) encountered occasionally.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15368
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez son.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons