Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15332
Title: Matematik okuryazarlık eğitiminin 7.sınıf öğrencilerinde akademik başarıya ve epistemolojik inanç düzeyine etkisi
Other Titles: The efects of the mathematics literacy education on academic success and epistemological belief in 7th grade students
Authors: Altun, Murat
Akıllı, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Matematik okuryazarlığı
Mathematics literacy education
Epistemolojik inanç
7. Sınıf
Epistemological belief
7th grade
Issue Date: 24-Sep-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akıllı, E. (2020). Matematik okuryazarlık eğitiminin 7.sınıf öğrencilerinde akademik başarıya ve epistemolojik inanç düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, matematik okuryazarlığı eğitiminin öğrencilerin epistemolojik inanç düzeyine etkisini incelemektir. Araştırma; nitel ve nicel yöntemin bir arada kullanıldığı karma araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu; 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında Ankara Altındağ ilçesinde bulunan bir öğretim kurumunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Rastgele seçilen iki şubeden 24 kişilik deney grubu ve 24 kişilik kontrol grubu oluşturularak araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deney grubuna matematik uygulamaları dersi kapsamında her hafta 2 ders saati olmak üzere toplamda 8 hafta boyunca matematik okuryazarlık eğitimi verilerek akademik başarıları ve epistemolojik inanç gelişimlerine yönelik ölçümler yapılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Okuryazarlığı (MOY) Başarı Testi”, İlhan ve Çetin (2013)’in geliştirdikleri “Matematik Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği (MOEİÖ)” ve öğrenci günlükleri ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, matematik okuryazarlık eğitimiyle öğrencilerin matematik okuryazarlık başarı düzeyi anlamlı derecede artmış buna karşılık epistemolojik inanç değerlerinde anlamlı derecede bir değişime rastlanmamıştır. Ayrıca matematik okuryazarlığı ile epistemolojik inançlar arasındaki ilişki incelendiğinde yapılan Spearman korelasyon analizi sonrası “Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç (ÖÇBOİ)” alt boyutuyla matematik okuryazarlık başarısı arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki saptanırken diğer boyutlarda herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Öğrencilerde verilen eğitimle birlikte matematikte tek bir doğrunun olmayabileceği, problemlerin çözümünde zamanla farklı varsayımlar oluşturarak çok yönlü düşünme yeteneklerinin geliştiği bunun yanında matematiğin daha zevkli ve yapılabilir bir ders olduğu gibi duyuşsal değişimler de gözlemlenmiştir.
The purpose of this study is to investigate the effects of mathematics literacy education on students' epistemological belief level. In the research, mixed pattern including both qualitative and quantitative data collection tools were used. The working group consists of 7th-grade students who studying in the second half of the 2018-2019 academic year at a secondary school in Ankara Altındağ district. The case study was carried out by creating an experimental group with 24 people and a control group of 24 people from two randomly selected classes. In the study, mathematics literacy education were provided in the mathematical applications lesson to the experimental group for 2 hours a week for total of weeks and academic achievements and epistemological belief development were measured. The data in the study were collected with the "Mathematical Literacy (ML) Achievement Test" which was developed by the researcher, the "Mathematics Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS)" developed by İlhan and Çetin (2013), and student diaries. Considering the results of the study, the literacy success level of students increased significantly with mathematics literacy education whereas no significant change was found in epistemological beliefs. In addition, when the relationship between mathematical literacy and epistemological beliefs were examined, after the Spearman correlation analysis, a moderate positive relationship was found between the belief that learning depends on effort sub- dimension and mathematics literacy success besides no relationship was found with other sub- dimensions. With the provided education, it has been observed that students developed an understanding that there may not be a “single truth in mathematics", and their multi-faceted thinking abilities have developed by solving assumptions over time whereas affective changes like “mathematics as a more enjoyable and feasible lesson” were observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15332
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif Akıllı.pdf2.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons