Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1484
Title: Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği
Other Titles: Inspecting the communication skills of the students of the faculty of education in terms of different varieties: Sample of Uludağ University
Authors: Güleç, Selma
Savaş, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Etkili iletişim
İletişim
İletişim Becerisi
Communication
Communication skills
Effective communication
Issue Date: 27-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Savaş, İ. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsan hayatındaki önemi ve yeri tartışılmaz olan iletişimin eğitim hayatından ayrı düşünülmesi mümkün olamaz. İnsan doğumdan ölüme kadar iletişim faaliyeti içerisindedir. Öğretmenlik bilgi, beceri, tutum ve davranışların iletilmesi sürecidir. Bu iletinin sağlıklı gönderilmesi iletişim becerilerinin gelişmişliği ile doğrudan ilintilidir. Bu çalışma ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin cinsiyet, öğrenim görülen program, kardeş sayısı, ortalama gelir düzeyi, anne - baba öğrenim durumu ile anne -baba mesleği değişkenlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan 339 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem basit tesadüfî yöntem ile seçilmiştir. Öğretmenlerin iletişim becerilerini belirlemek amacıyla Fidan KORKUT tarafından geliştirilen, "İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)" (Korkut, 1996) kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, öğrenim görülen program, kardeş sayısı, ortalama gelir düzeyi, anne - baba öğrenim durumu ile anne - baba mesleği ile ilgili bilgi toplamak için oluşturulmuş olan kısa bir kişisel bilgi formundan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Versiyon 18) paket programında değerlendirilmiştir. Kişisel bilgilerde yüzde ve frekans, likert tipi maddelerde ise aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada örneklem grubu cinsiyet, program, kardeş sayısı, ortalama gelir düzeyi, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, anne mesleği ve baba mesleğine göre normal dağılım gösterdiği için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Verilerde baba öğrenim durumu ve baba mesleği değişkenlerinin tek yönlü varyans analizi sonucunda p˂0.05 sonucuna ulaşıldığından Post hoc testlerinden Bonferroni Testi uygulanmıştır. Öğretmen adayı görüşleri arasında değişkenler açısından fark olup olmadığının belirlenmesi için parametrik maddeler için t- testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova), non-parametrik maddeler için Mann-whitney U test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum çalışma grubunun iletişimle ilgili önemli becerilerde kazandıracakları bir alanı öğretecek olmaları dolayısıyla oldukça önemli ve istendiktir.
Communication, which has an unquestionable place and importance in human life, can not bu seperated from education. Man is in communication from his birth to death. Teaching is a process of transmitting the knowledge, skills, attitudes and behaviors. Transmitting of all these completely is directly related with the development of communication skills. In this study, it was aimed to evaluate the communication skills of the students of the Faculty of Education according to gender, the program seen, the number of siblings, the average income level, the educational status of the parents and the mother - father occupation variables. The study's subject of research is constituted by the students of Uludağ University, Faculty of Education. The sample of the research is composed by 339 prospective teachers who are being educated in Primary School Teacher, Science Teacher, Social Studies Teacher, Mathematics for Primary Schools and Preschool Teachers' education divisions. Subjects were choosen randomly. To identify the communication skills of the teachers, the scale of measuring the communication skills, developed by Fidan KORKUT (Korkut, 1996) was applied. Also the gender, numbers of brothers/sisters, average income of the families, parents' education and professions and personal forms were used. As the results, gained by one-way analysis of variance in study of the education and professions of fathers of the sampling group is p˂0.05, Bonferroni Test was applied which is one of the Post hoc. test. And also for the parametric items t-test and one way variance analysis (Anova) and for the non-parametric items Mann-Whitney U test were applied to identify whether there are differences in the opinions of the prospective teacher. As a result, the communication skills of the Uludağ University Education Faculty students are at a high level. And this is a very important and intended situation as they will be teaching in an area where they must bring the important skills in communication to their students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1484
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529209.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons