Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1458
Title: Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi
Other Titles: The development, implementation and evaluation of entrepreneurship training modules integrated with the middle school science curriculum
Authors: Çepni, Salih
Deveci, İsa
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Eğitim modülü
Fen bilimleri eğitimi
Girişimcilik eğitimi
Öğretmen eğitimi
Entrepreneurship education
Education module
Science education
Teacher education
Issue Date: 13-May-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deveci, İ. (2016). Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda Avrupa komisyon raporlarında öğretmen eğitiminde girişimcilik kavramının önemine vurgu yapılmaktadır. Bu konuda en fazla öğretmenlerin girişimcilik eğitimi konusundaki bilgi ve tecrübe durumlarına odaklanılmaktadır. Bu anlamda girişimcilik eğitimi konusunda farklı ülkelerin farklı stratejiler izlediği görülmektedir. Türkiye'de 2013 yılında yenilenen Ortaokul Fen Bilimleri Öğretim Programı'nda yaşam becerileri arasında "girişimcilik" kavramına yer verilmesi bu konuda atılan somut adımlardan birine örnek teşkil etmektedir. Fen bilimleri öğretim programında henüz yer alan bu kavramla ilgili fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip oldukları bilgi, beceri ve tecrübelerin ne durumda olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bununla birlikte fen bilimleri öğretmen eğitimi programlarında doğrudan fen eğitimi ilişkilendirilmiş girişimcilik konulu ders içeriklerinin olmadığı bilinmektedir. Bu durum öğretmen eğitimi programlarında girişimciliğin fen eğitimi ile bütünleştirildiği eğitsel süreçlere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı; fen bilimleri öğretim programıyla bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerini geliştirmek, uygulamak ve bu eğitim modüllerinin fen bilimleri öğretmen adayları üzerindeki yansımalarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma desenleri arasında yer alan fenomenografik yöntem dikkate alınarak tasarlanmıştır. Araştırmaya 26 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veriler, uygulama öncesi ön görüşmeler, uygulama sonrası gerçekleştirilen son görüşmeler ve eğitim modüllerinin uygulandığı süreçte oluşturulan günlüklerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; fen bilimleri öğretim programıyla bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının "girişimcilik" kavramı ve "girişimci özellikler" ile ilgili algıları üzerinde olumlu yansımaları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca geliştirilen girişimcilik eğitimi modüllerinin öğretmen adaylarının girişimci özellikleri üzerinde olumlu yansımaları olmuştur. Diğer taraftan girişimcilik eğitimi modüllerinin öğretmen adaylarında hem bilgi hem de uygulama boyutu açısından (yöntem, teknik ve aktiviteler) eğitsel farkındalık oluşturduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmanın fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimciliğe nasıl yer verilebileceği konusunda çok sayıda ipucu barındırdığı söylenebilir. Bu bulgulara bağlı olarak, geliştirilen eğitim modüllerinin girişimci özelliklerden hangilerini geliştirmede daha etkili olduğunu belirlemeye yönelik daha büyük çalışma gruplarıyla deneysel araştırmalar yürütülebileceği söylenebilir.
In recent years, the importance of the concept of entrepreneurship in teacher training has been emphasised in European Commission reports. In this regard, it has been shown to be emphasized the teachers have insufficient knowledge and experience of entrepreneurship education. In this sense, it can be seen that different countries follow different strategies in terms of entrepreneurship education. In Turkey, the concept of "entrepreneurship" as part of life skills could be shown to be a concrete initiative in the middle school science curriculum which was introduced in 2013. This situation brings to mind the following question: What is pre-service science teachers' knowledge, skill and experience with regard to entrepreneurship? In this sense, we know that, in terms of the science teacher training curriculum in Turkey, none of the course contents are associated with entrepreneurship. So, it can be said that there is the need to create educational content related to entrepreneurship as part of the integrated science education curriculum. The purpose of this study was to develop, implement and evaluate entrepreneurship education modules as part of the integrated science education curriculum in science teacher training. This research was designed using a phenomenographic research method that involves a qualitative research design. Twenty-six pre-service science teachers participated in this research. Data was obtained using preliminary interviews prior to the introduction of the entrepreneurship education modules. This was followed by interviews conducted after the entrepreneurship education modules were applied. In addition, the participating students kept diaries written during the application process. Content analysis technique was used to analyze the data collected. The results show that entrepreneurship education modules as part of the integrated science education curriculum has led to positive perceptions on the part of pre-service science teachers with regard to the concepts of "entrepreneurship" and "entrepreneurial characteristics". Moreover, it was determined that the entrepreneurship education modules reflect positively with regard to entrepreneurial characteristics on the part of pre-service science teachers. In addition, the entrepreneurship education modules create educational awareness on the part of pre-service science teachers in terms of both knowledge and practice (methods, techniques and activities). Finally, it has seen that this research offers many clues about how entrepreneurship can be given a place in science teacher education. Based on these findings, it can be suggested that the entrepreneurship education modules investigated are effective in terms of the development of entrepreneurial characteristics on the part of pre-service science teachers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1458
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445151.pdf7.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons