Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1451
Title: Onuncu sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öğretim ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
Other Titles: The design, implementation and evaluation of the teaching environment for improve the geometric habits of mind of tenth grade students
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Erşen, Zeynep Bahar
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Düşünme alışkanlıkları
Geometrik düşünme alışkanlıkları
Öğretim ortamı
Habits of mind
Geometric habits of mind
Teaching environment
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erşen, Z. B. (2017). Onuncu sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öğretim ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Geometri, günlük hayatımızın pek çok alanında belki de fark etmeden kullandığımız matematiğin dallarından biridir. Bu nedenle bireyler, sadece geometri derslerinde değil; hayatının farklı alanlarındaki problem çözme süreçlerinde geometrik düşünme sürecinden geçmektedir. O halde, bireylere geometrik düşünme alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Bu araştırmada, lise öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan öğretim ortamının, geometrik düşünme alışkanlıkları üzerindeki etkililiğini belirlemek amaçlanmıştır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırma bir karma yöntem araştırması (mixed method research) olarak desenlenmiştir. Araştırmanın nitel boyutu temel yorumlayıcı nitel araştırmaya; nicel boyutu ise yarı deneysel desene uygundur. Araştırmanın çalışma grubu, 31'i deney ve 31'i kontrol grubu olmak üzere 62 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubu öğrencilerine geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öğretim ortamı sunulurken, kontrol grubu öğrencileriyle çoktan seçmeli sorular çözülmüştür. Araştırma verileri, geometrik düşünme alışkanlıklarını içeren ön test, son test ve kalıcılık testleri ve derinlemesine görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri istatistik programıyla analiz edilirken; derinlemesine görüşmeler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, tasarlanan öğretim ortamının öğrencilerin geometrik düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesinde ve alışkanlıkların kalıcılığında etkili olduğunu göstermektedir. Yani, geometrik düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesinde ve bu alışkanlıkların kalıcılaşmasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Sonuçlara dayalı olarak, geometrik düşünme alışkanlıklarına yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Geometry is one of the branches of mathematics that we use in many areas of our daily life, perhaps without noticing. For this reason, individuals are geometric thinkers not only in geometry classes; but also in different areas of life. In that case, it is necessary for the individual to acquire geometric habits of mind. The purpose of this study was to reveal the effectiveness of a teaching environment designed for improving the geometric habits of mind of high school students. This research using quantitative and qualitative research methods was designed as a mixed method research. The qualitative part of the research was suitable for basic interpretive qualitative research; quantitative part was suitable for quasi-experimental design. The working group of the study was consisted of 62 students, 31 of which were experimental and 31 of which were control groups. While the experimental group was provided with a teaching environment for improving the geometric habits of mind, multiple choice questions were solved with the control group students. The research data were gathered by in-depth interviews, the pre-test, post-test and permanence test problems developed by the researcher that include geometric habits of mind. While the quantitative data of the study is analyzed by the statistical program; interviews were analyzed descriptively. In the result of the study, it was showed that the designed teaching environment is effective in improving the geometric habits of mind and the permanence of habits. That is, it was determined that there is a significant difference in improving of geometric habits of mind and the persistence of these habits in favor of the experimental group. According to the results, some suggestions were made about the works that can be done for geometric habits of mind.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1451
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501921.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons