Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1445
Title: Altıncı sınıf öğrencilerine verilen matematik okuryazarlığı eğitiminin öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarısına etkisi
Other Titles: The effects of the mathematics literacy education of the 6th grade students to mathematics literacy achi̇evement
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Taşkın, Esra
Bursa Uludağ Üniversites/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik eğitimi
Matematik okuryazarlığı
Motivasyon
Mathematical literacy
Mathematical education
Motivation
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altıncı sınıf öğrencilerine verilen matematik okuryazarlığı eğitiminin öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’ya göre matematik okuryazarlığı “matematiğin önemini tanımlama ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde matematikle ilgilenme ve matematiği kullanma konularında bireyin kapasitesi” olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2003). Bu çalışmanın amacı ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine verilen matematik okuryazarlığı eğitiminin öğrencilerin matematik okuryazarlığı başarısına etkisini ortaya koymak ve matematiğe yönelik tutumlarındaki ve motivasyonlarındaki değişimleri incelemektir. vi Araştırma 2015- 2016 eğitim- öğretim yılının ikinci döneminde Bursa ili, Karacabey ilçesine bağlı bir ortaokulda uygulanmıştır. Araştırmaya 34’ü kız 22’si erkek olmak üzere toplam 56 öğrenci katılmıştır. Okulun şubeleri arasından rastgele seçilen 6/A ve 6/B şubelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler deneysel çalışmaya katılmışlardır. Araştırmada nitel ve nicel araştırmanın bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmada deney grubuna 12 hafta boyunca matematik okuryazarlığı eğitimi verilmiş, kontrol grubunda ise matematik öğretim programında yer alan ilkelere bağlı kalınarak eğitime devam edilmiştir. Öğrencilere Matematik Okuryazarlığı Testi ön test- son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubuna Matematik Tutum Testi uygulanarak matematiğe yönelik tutumlarındaki değişimler incelenmiş ve tüm gruplara Matematik Motivasyon Ölçeği kullanılarak matematiğe yönelik motivasyonlarında bir artış olup olmadığı ölçülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde t- Testi kullanılarak grupların ön test - son test ve kalıcılık testi puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmış, matematik tutumlarındaki ve motivasyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Son olarak eğitim sonunda öğrencilerden eğitim süreci ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatabilmeleri için birer mektup yazmaları istenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda matematik okuryazarlığı eğitiminin, altıncı sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı başarılarını anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür. Ayrıca, uygulama sonucunda altıncı sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının olumlu yönde değişim gösterdiği ve motivasyonlarının arttığı tespit edilmiştir. Öğrencilerden alınan mektup örnekleri incelendiğinde ise duyuşsal ve öğrenmeye yönelik boyutta olumlu yorumlarda bulundukları gözlenmiştir.
The Program for International Student Assessment (PISA) describes mathematical literacy as: “an individual’s capacity to identify and understand the role that mathematics plays in the world, to make well-founded judgments and to use and engage with mathematics in ways that meet the needs of that individual’s life as a constructive, concerned and reflective citizen” (OECD, 2003). The aim of this study is to investigate the effects of mathematics literacy education on secondary school sixth graders on the success of mathematics literacy and to examine the changes in attitudes and motivations towards mathematics. The research was applied in the secondary school of Bursa in Karacabey in the second period of 2015-2016 academic year. A total of 56 students, 34 girls and 22 boys, viii participated in the research. All students attending randomly selected 6 / A and 6 / B branches of the school participated in the experimental study. The mixed method, which is used in combination with qualitative and quantitative research, has been used in the research. In the study, mathematical literacy training was given to the experimental group for 12 weeks and in the control group, education continued in accordance with the principles of the mathematics curriculum. Mathematics Literacy Test was applied to the students as pre-test and post-test. Also, the changes in attitudes towards mathematics were examined by applying the Mathematical Attitude Test to the experimental group and whether there is an increase in motivation for mathematics using the Mathematical Motivation Scale to the all groups. The data obtained in the study were evaluated using the SPSS package program. In the analysis of the data, t-test was used to examine whether there was a meaningful difference between the groups' pre-test and post-test and retention test scores, and the changes in math attitudes and motivations were examined. Finally, at the end of the training, students were asked to write a letter to express their thoughts and feelings about the educational process. As a result of the findings, it has been observed that mathematics literacy training significantly increased the mathematical literacy achievements of sixth grade students. Moreover, as a result of the application, it has been detected that the attitudes of the sixth grade students towards mathematics change positively and increased motivation. When the letters taken from the students were examined, it was observed that they had positive comments on the affective and learning dimension.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1445
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501568.pdf5.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons