Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13968
Başlık: Veteriner bilimlerinde deney tasarımları yönteminin kullanımı: Albino tavşan gözünde bir kompleks amin uygulanması sonucu oluşan midriyatik etkinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Usage of experimental designs method in veterinary sciences: examining mydriatic response of albino rabbits eyes after an application of a complex amine
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çarkungöz, Ender
Petek, Metin
Anahtar kelimeler: Veteriner bilimleri
Veterinary sciences
Deney tasarımları
Experimental designs
Yayın Tarihi: 11-Mar-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çarkungöz, E. ve Petek, M. (2010). "Veteriner bilimlerinde deney tasarımları yönteminin kullanımı: albino tavşan gözünde bir kompleks amin uygulanması sonucu oluşan midriyatik etkinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(1), 33-35.
Özet: Bu çalışma veteriner bilimlerinde deney tasarımları yönteminin kullanımına bir örnek oluşturmak amacıyla albino tavşan gözünde bir kompleks amin uygulanması sonucu oluşan midriyatik etki kaynaklarının incelenmesi için yapılmıştır. Çalışmada dört farklı tavşan için, dört farklı günde ve yine dört farklı dozda verilen ilaca karşı gözlenen midriyatik etki değerleri kullanılmıştır. DeBeer’a ait çalışmanın sonuçları, 4x4 Latin karesine uygun olarak yeniden düzenlendikten sonra, genel doğrusal regresyon (GLM) modelinden faydalanarak SPSS 13.0 programı ile analiz edilmiştir. Midriyatik ilaçların kullanımı sonucu oluşan midriasis zamana ve kullanılan tavşanlara göre anlamlı farklılık göstermezken, kullanılan ilacın dozu değiştiğinde farklı sonuçlarla karşılaşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır
This study is aimed to be an example for usage of experimental designs method in veterinary sciences to examine the mydriatic effect sources after an application of a complex amine to albino rabbit eyes. In study, values for four different rabbits, four different days and again four different doses of drug are used as mydriatic response. After rearrangement of deBeer’s study results, they were analyzed exploit of general linear model (GLM) using SPSS 13.0 programme. Mydriasis after using mydriatic drugs was not significant difference according to days and rabbits but when doses of drug is changed it is determined that results may be different.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144417
http://hdl.handle.net/11452/13968
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 29 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_1_7.pdf199.05 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons