Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13967
Title: Keçilerde progesteron destekli co-synch senkronizasyon metodu ve tohumlama dozunun gebelik oranı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of progesterone-supplemented co-synch sencronization metod and insemination dose on goat’s conception rate
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Üstüner, Burcu
Ertürk, Melih
Alçay, Selim
Tuna, Bilginer
Üstüner, Hakan
Zekariya, Nur
Keywords: Keçi
Goat
Senkronizasyon
Tohumlama dozu
Co-synch
Fertilite
Synchronization
Insemination dose
Co-synch and fertility
Issue Date: 24-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstüner, B. vd. (2010). "Keçilerde progesteron destekli co-synch senkronizasyon metodu ve tohumlama dozunun gebelik oranı üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(1), 27-31.
Abstract: Bu çalışma, medroksiprogesteron asetat (MAP) emdirilmiş sünger ile destekli co-synch protokolünün keçilerde sabit zamanlı suni tohumlama amacıyla kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada, 45kg’ın üzerinde 25 baş sağmal Saanen ırkı keçi kullanıldı. Östrusun başlangıcı ve süresi arama tekeleri (n=3) ile belirlendi. Keçilerden 5 tanesi 60x106 donmuş motil spermatozoa içeren payetler ile tohumlanırken 20 tanesi ise 11,5x106 donmuş motil spermatozoa içeren payetler ile ikinci GnRH enjeksiyonu sırasında sabit zamanlı (intra-servikal ya da trans-servikal) tohumlandı. Sünger çıkarıldıktan sonraki 78 saat içinde keçilerin %100’ünde östrus belirlendi. Sünger çıkarıldıktan sonra östrusun başlangıcı, sonlanması ve süresi sırasıyla; 37.2 saat, 69.1 saat ve 31.9 saattir. Her iki tohumlama dozu arasında (60x106 motil spermatozoa/payet ve 11,5x106 motil spermatozoa/payet) sırasıyla geri dönmeme (NRR30) ve gebelik oranı (%60 ve %25) ve (%40 ve %10) bakımından istatistiksel fark bulunmamıştır (P>0.05). Sonuç olarak aşım sezonu içinde progesteron emdirilmiş intra vaginal sünger ile desteklenen co-synch protokolünün keçilerde östrusları senkronize etmek amacıyla kullanılabileceği, progesteron kaynağının östrusları öne aldığı, östrusları daha kısa bir zaman diliminde toplulaştırdığı, sabit zamanlı tohumlamalarda yüksek oranda motil spermatozoa kullanımının daha uygun olduğu kanısına varılmıştır. Yüksek dozda (250x106 -500x106 motil spermatozoa/payet) motil spermatozoa içeren tohumlama dozları kullanılarak, folliküler gelişmenin ve ovulasyonun ultrason ve hormon bulguları ile izlenerek en uygun sabit zamanlı tohumlama zamanının belirlenmesi ile fertilite sonuçları artırılabilir. Bu fikirlerin daha geniş saha çalışmaları ile doğrulanması gerekir.
This study was assessed to monitor the efficiency of co-synch synchronization protocol (combined with the medroksiprogesteron asetat containing vaginal sponge) on the estrous synchronization, and to generate fixed-time insemination in goats during the breeding season. The co-synch synchronization was applied to lactating Saanen doe (n=25) over than 45kg. Onset and duration of estrous (immobility reflex) were determined with teaser bucks (n=3). While five does were inseminated with 60x106 motile spermatozoa/straw and the remains (n=20) were inseminated with 11,5x106 motile spermatozoa/straw intra-cervically or trans-cervically with frozen thawed Saanen semen at pre-determined times (at the second GnRH injection). Estrus was identified in 100% at 78 h after sponge removal. The estrous onset and termination after sponge removal, and estrous duration were 37.2h, and 69.1h, and 31.9h respectively. There are no significant difference between two insemination dose (60x106 motile spermatozoa/straw, 11,5x106 motile spermatozoa/straw) with respect to NRR30 (60% and 25%) and pregnancy rates (40% and 10%), respectively (P>0.05) During the breeding season progesterone supplemented co-synch protocol were effective for estrous synchronization in doe. Also progesterone supplementation shortened the estrous onset and duration after sponge removal. Fertility result may be improved by increasing number of post-thaw motile spermatozoa (250x106 -500x106 motile spermatozoa/straw) of insemination dose and also by determining the best time for fixed time insemination by monitoring follicular development and ovulation with ultrasound and hormone analyzing. Confirmation of this claim may, however, require a larger scale field study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144416
http://hdl.handle.net/11452/13967
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_6.pdf152.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons