Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1367
Title: Erken evre sol meme kanserlerinde alan içinde alan konformal radyoterapi (Field in Field-KRT), tanjansiyel yoğunluk ayarlı radyoterapi (tYART), iki tanjansiyel volümetrik ayarlı ark terapi (tVMAT) ve sürekli tanjansiyel volümetrik ayarlı ark terapi (cVMAT) planlama tekniklerinin dozimetrik özelliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Dosimetric comparison of field in field conformal radiotherapy (FinF-CRT), tangential intensity modulated radiotherapy (tIMRT), two tangential volumetric modulated arc therapy (tVMAT) and continuous tangential volumetric modulated arc therapy (cVMAT) planning techniques for early stage left- sided breast cancer
Authors: Çetintaş, Sibel Kahraman
İbişoğlu, Gülümser
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Radyoterapi
Meme kanseri
FiF – KRT
YART
VMAT
Düşük doz volüm
Radiotherapy
Breast cancer
FinF-CRT
IMRT
VMAT
Low dose volume
Issue Date: 27-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İbişoğlu, G. (2016). Erken evre sol meme kanserlerinde alan içinde alan konformal radyoterapi (Field in Field-KRT), tanjansiyel yoğunluk ayarlı radyoterapi (tYART), iki tanjansiyel volümetrik ayarlı ark terapi (tVMAT) ve sürekli tanjansiyel volümetrik ayarlı ark terapi (cVMAT) planlama tekniklerinin dozimetrik özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Erken evre sol meme kanserli hastalarda meme koruyucu cerrahi (MKC) sonrası radyoterapi uygulamalarında Alan içinde Alan Konformal Radyoterapi (FiF - KRT), Tanjansiyel Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (tYART), Tanjansiyel Volümetrik Ayarlı Ark Terapi (tVMAT) ve Sürekli Tanjansiyel Volümetrik Ayarlı Ark Terapi tedavi yöntemlerinin dozimetrik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada on beş erken evre sol meme kanserli hastaya ait CT görüntüleri alınıp hedef ve kritik yapılar çizilmiştir. Bu hastaların CT görüntüleri üzerine, FiF - KRT (XiO TPS), tYART, tVMAT ve cVMAT (MONACO TPS) olmak üzere 4 farklı tedavi tekniği planlanmıştır. Yapılan simülasyon planlarda CTV (Klinik hedef hacmi), sol akciğer, sağ akciğer, kalp, LAD (sol inen atardamar), karşı meme ve sağlıklı doku dozları ile bunların yanı sıra CN (Konformalite Numarası), HI (Homojenite Katsayısı) ve MU değerleri bu 4 teknik için değerlendirilmiştir. FiF - KRT planları için 3 segmentli karşılıklı tanjansiyel alanlar kullanılmıştır. tYART planları FiF – KRT tekniğinde kullanılan tanjansiyel alanlarla aynı açılarda olup dinamik çok yapraklı kolimatör modu seçilmiştir. tVMAT ve cVMAT tekniklerinde FiF – KRT tekniğindeki iç-dış tanjansiyel alanlara ±15 derece verilerek uygun açılar ile planlanmıştır. tVMAT planlarında 60 derecelik uygun gantry başlangıç açılarında tanjansiyel 2 dual (ters yönlü çakışık) parçalı ark kullanılmıştır. cVMAT tekniğinde ise uygun gantry başlangıç açılarında 230-240 derecelik parçalı dual ark kullanılmıştır. Doz sarması, homojenite gibi hedef hacme ait değerlerde FiF - KRT tekniğine göre ters planlama teknikleri daha başarılıdır. Volümetrik ayarlı ark tedavi teknikleri cVMAT ve tVMAT kritik organlardaki yüksek dozları azaltmış fakat karşı meme ve karşı akc dozlarını arttırmıştır. tYART tekniği; karşı meme, karşı akc ve sağlıklı dokulardaki düşük doz radyasyonunu azaltmada en az FIF kadar, kritik organlarda yüksek doz maruziyetini düşürmede ise en az kadar VMAT teknikleri kadar iyidir. MU değerleri FIF değerlerine yakın ve dolayısıyla ışınlama süresi diğer tekniklere göre daha kısadır.
It is aimed to compare the dosimetric results of Field in Field Conformal Radiotherapy (FinF-CRT), Tangential Intensity Modulated Radiotherapy (tIMRT), Two Tangential Volumetric Modulated Arc Therapy (tVMAT) and Continuous Tangential Volumetric Modulated Arc Therapy (cVMAT) in the radiotherapy techniques after breast conserving surgical (BCS) for early stage left–sided patients. In this study, CT images of fifteen patients with early-stage left-sided breast cancer were taken and targets and critical structures were drawn. Four different techniques such as FiF – CRT (XiO TPS), tYART, tVMAT cVMAT (MONACO TPS) are planned on the CT images of these patients. With the help of these simulation plans, CTV (clinical target volume), left lung, right lung, heart, LAD (left descending artery), contralateral breast and healty tissue dose in addition CN (Confortmity Number), HI (Homogenity Index) and MU values assesments were conducted. We used two opposed tangential fields including 3-segments for FiF - CRT plans. tYART plans were planned with two tangential fields gantry angle is same in FiF - KRT. In tVMAT and cVMAT techniques were used arc which start at the angles of additing ± 15 used in FiF - KRT. tVMAT plans were planned in suitable gantry start angle with using 60 two dual (2 opposite direction) arcs. For cVMAT technique, in suitable gantry start angle 230-240 dual arc was used. Inverse planning tecniques are more successful than FinF – CRT in values such as dose konformity and homogenity belong to target volume. The volumetric arc therapy techniques cVMAT and tVMAT have reduced the high dose in critical organs but increased the contralateral critical organs like lung and breast. tIMRT is as good as FIF, reducing the low radiation exposure of healty tissue, right breast, right lung; and also tIMRT is decreasing high dose radiation as good as volumetric techniques tVMAT and cVMAT do. MU values of tIMRT are close to MU values of FIF technique so exposure time of tIMRT technique is the smallest.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1367
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445231.pdf5.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons