Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1330
Title: Türkiye ile Bulgaristan'da okulöncesi öğretmenliği eğitimi almış öğretmenlerin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparisons professional satisfaction and burnout levels of the teachers who studied preschool teacher education in Turkey and Bulgaria
Authors: Başal, Handan Asude
Çavuşoğlu, Eliz Tepeli
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Mesleki doyum
Okul öncesi öğretmenliği
Tükenmişlik
Burnout
Job satisfaction
Preschool teacher education
Issue Date: 23-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavuşoğlu, E. T. (2016). Türkiye ile Bulgaristan'da okulöncesi öğretmenliği eğitimi almış öğretmenlerin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Türkiye ile Bulgaristan'da Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Almış Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca araştırmanın, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumlarının ve tükenmişliklerinin incelenmesi nedeniyle bu alanda yapılacak diğer çalışmalara yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir. 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Bursa ili sınırları içinde Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu oluşturan öğretmenlere araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Ön Bilgi Formu uygulanmıştır. Daha sonra Mesleki Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; Bulgaristan'da eğitim alan okul öncesi öğretmenlerinin, Türkiye'de eğitim alan okul öncesi öğretmenlerine göre hem mesleki doyumları yüksek hem de tükenmişlik düzeyleri daha azdır. Elde edilen bu bulgu ile; okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerini arttıracak bir takım önlemlerin ilgililer tarafından alınması önem kazanacaktır. Çalışmada elde edilen bulguların literatüre uygunluğu ve sonuçlar üzerindeki etkileri tartışılarak ileride yapılacak çalışmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this research; Turkey and Bulgaria Studied pre-school teaching in teachers' professional satisfaction and Burnout levels. In addition, pre-school teachers professional satisfaction of the research and investigation of the Burnout will be held in other studies in this area due to the guiding quality will carry. The applications of the research within the boundaries of Bursa province in the academic year 2015-2016 Yıldırım, Osmangazi and Nilüfer districts in pre-school education institutions was carried out on preschool teachers who work in them. Research, forming a research group for the purpose of the research investigator to teachers by preliminary information form. Maslach Burnout Inventory for professional Satisfaction Scale and later has been applied. According to research findings, teachers in preschool education in Bulgaria education in Turkey pre-school teacher, according to both professional satisfaction than both high burnout levels. This finding is obtained; of a teacher of preschool education to increase their level of satisfaction some of the measures to be taken by the professional concerned will be important. The literature of relevance to their impact on the study findings and results for future work are discussed and recommendations are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1330
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
464964.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons