Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1262
Title: Toraks yerleşimli özofagus kanseri tanılı olgularda retrospektif olarak 3 farklı radyoterapi tekniğinin dozimetrik incelenmesi
Other Titles: Dosimetric investigation of 3 different radiotherapy techniques in retrospectively with located in thoracic esophageal cancer patients
Authors: Kurt, Meral
Altaş, Habibe
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: 3BKRT
YART
VMAT
HİBRİT
HT
3DCRT
YART
VMAT
HYBRID
HT
Issue Date: 10-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altaş, H. (2018). Toraks yerleşimli özofagus kanseri tanılı olgularda retrospektif olarak 3 farklı radyoterapi tekniğinin dozimetrik incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, torasik özofagus kanserleri için üç boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART), hacimsel ayarlı ark terapi (VMAT), 3BKRT ve VMAT kombinasyonundan oluşan HİBRİT tedavi ve helikal tomoterapi (HT) tekniklerini dozimetrik olarak karşılaştırmaktır. Ayrıca 5 tedavi yöntemini hedef hacim, konformite indeksi (CI), homojenite indeksi (HI), riskli organlar ve monitor değeri (MU) açısından değerlendirmektir. Toraks yerleşimli özofagus kanseri tanısı konulmuş ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde küratif radyoterapi tedavisi almış 10 hastaya ait dosyalar taranarak; hastalara ait planlama amacıyla çekilmiş bilgisayarlı tomografi (BT) verileri arşivden çekilip CMS XIO ve Monaco Tedavi Planlama Sistemine (TPS) aktarılmıştır. Retrospektif tedavi planlaması için gerekli olan hedef hacim (GTV54, CTV50,4 ve CTV45) ve kritik organların (total akciğer, kalp, spinal cord, karaciğer, sağ-sol böbrek) yerleri konturlanmıştır. Hastaların tedavi edilen planları üzerine hiçbir değişiklik yapılmadan, sanal ortamda 5 farklı yöntem ile simülasyon tedavi planları oluşturulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda tüm tedavi planları klinik açıdan kabul edilebilir bulunmuş ancak bazı kritik organ dozları açısından her teknik diğerlerine göre farklı sonuç vermiştir. Akciğer korunması açısından HİBRİT ve 3BKRT tekniği üstünlük gösterirken HT tekniği diğer kritik organlar için en optimal değeri vermesine rağmen akciğerde düşük doz saçılması konusunda beklenilen korumayı sağlayamamıştır. VMAT tekniği ise CI, HI ve kritik organ dozları gibi parametreler için yeterli korumayı sağlamakla birlikte en düşük MU değerlerinin görüldüğü teknik olmuştur. YART tekniğinde ise istenilen sınır değerler sağlanabilmiştir.
The aim of this study for thoracic esophagus cancers was to compare dosimetrically three dimensional conformal radiotherapy (3BKRT), intensity modulated arc therapy (YART), volumetric modulated arc therapy (VMAT), HYBRID treatment that combining of 3BKRT and VMAT and helical tomotherapy (HT) techniques. In addition, 5 treatment modalities were evaluated in terms of target volume, conformity index (CI), homogeneity index (HI), critical organs and monitor unit (MU). 10 patients' Computer Tomography images were taken from archive files were transferred to CMS XIO and Monaco treatment planning system (TPS) where treated curative radiotherapy in Uludağ University Medical Faculty Hospital for Esophageal cancer which is located in thoracic diagnosed. The target volume (GTV54, CTV50,4 and CTV45) and the critical organs (totallung, heart, spinal cord, liver, right-left kidney) are contoured for retrospective treatment planning. Simulation treatment plans were created in virtual envoriment with 5 different methods without any changes on the treated plans of the patients'. As a result of study, all treatment plans were found clinically acceptable but in terms of some critical organ doses, each technique gave different result compared to others. HIBRIT and 3BCRT techniques were demonstrated superior in terms of lung protection, HT technique did not provide the desired protection against low dose scattering in the lung, although it gave the most optimal value for other critical organs. The VMAT technique, the lowest MU values were observed, while providing adequate protection for parameters such as CI, HI and critical organ doses. In YART technique, expected limit values were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1262
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
535366.pdf5.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons