Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12379
Title: Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin dilsel seviyeleri ve Almancaya ilişkin tutumları
Other Titles: German Language Teaching Students’ language levels and their attitudes towards German
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Alman Dili Eğitimi Bölümü.
Alyaz, Yunus
Keywords: Almanca öğretimi
Almancaya ilişkin tutum
Almanca yetiler
Türkiye’de Almanca öğrenimi
German teaching
Learner attitudes towards German
Skills in German
Learning German in Turkey
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alyaz, Y. (2011). “Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin dilsel seviyeleri ve Almancaya ilişkin tutumları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 503-525.
Abstract: Bu çalışmada U. Ü. Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin profilleri belirlenerek dilsel yetilerde zorlanma durumları ve Almancaya ilişkin tutumları ele alınmıştır. Başarılı dil öğrenmede ders materyali, yöntem, ortam vb. çeşitli unsurların yanı sıra öğrencilerin öğrendikleri dile karşı tutumlarının da belirleyici olduğu düşünülerek öğrencilerin dilsel yetilerde zorlanma durumları ile Alman diline ve Almancanın Türkiye’de kullanımına ilişkin tutumları incelenmiştir. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıflardan 160 öğrenciye uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin yaşı, sınıfı, cinsiyeti, Almancayı öğrenmeye başlama yaşı, Almanca öğrendikleri ülke/ortam/kurum, bildikleri diğer diller ve dil seviyeleri gibi kişisel bilgiler yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde öğrencilerin Almancada zorlandıkları yetilerin belirlenmesine yönelik 15 soruya yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise öğrencilerin Almancanın Türkiye’de kullanımı ve Almancaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik 25 ifade yer almaktadır. Öğrencilerin görüşlerine dayanan verilerden elde edilen sonuçlar çoklu karşılaştırma ve t testi gibi istatisitiksel yöntemlerle incelenmiştir. Çalışmada öğrencilerin hangi dilsel yetilerde ne oranda zorlandıkları ve Almancaya ilişkin tutumları çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin günlük dil yetilerinden en çok konuşma, sözcük dağarcığı ve izleme-anlama yetilerinde, mesleki dil yetilerinde ise konuşma (monolog ve diyalog) ve sözcük dağarcığı yetilerinde daha çok zorlandıkları ve yetilerde zorlanma oranlarının ilerleyen yıllarla birlikte artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin Almancaya ilişkin olumlu tutumlarının birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru kısmen azalma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.
The present study aims to identify German Language Teaching (GLT) students’ profiles, their self-reported difficulty levels in using language skills and their attitudes towards German. Considering the fact that in successful language teaching as well as the course material, method, and the learning environment, students’ attitudes are also determinant. Therefore, the study investigates students’ perceived difficulty levels and their attitudes towards the use of German. A questionnaire is conducted on 160 students studying their first, second, third, and fourth years in the GLT Department. The questionnaire consists of three sections. In the first part demographic information such as age, gender, year of study, starting age of learning German, place of learning the second language, other known languages, and language levels were inquired. In the second part, students were asked to self-report the difficulty levels in using the language skills in German. Finally, in the last part students were asked to indicate their attitudes towards German via a 25-item Likert type questionnaire. The data gathered from student opinions were analyzed through multiple comparisons and with statistical methods such as t-test. In the study, the students’ attitudes towards German and the language skills that are identified as difficult is compared with various variables and presented in a detailed way. The results gathered from the study indicates that students have the most difficulty in speaking, vocabulary, audio-visual comprehension in daily speech and speaking (monologue and dialogue) and vocabulary in academic language skills. In addition, the results also show that as the students’ year of study increases their perceived difficulty in the mentioned skills also increase. Moreover, although the students’ attitudes towards German were positive they show a tendency to decrease as the students move to upper classes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153453
http://hdl.handle.net/11452/12379
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_12.pdf521.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons