Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12100
Title: İlköğretim öğrencilerinin bağıntı bulma ve sistematik liste yapma stratejilerini kullanma düzeyleri
Other Titles: Primary school students’ usage levels of making a systematic list and looking for a pattern strategies
Authors: Çelebioğlu, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Yazgan, Yeliz
Keywords: Problem çözme
Problem solving
Rutin olmayan problem
Bağıntı bulma stratejisi
Sistematik liste yapma stratejisi
Nonroutine problem
Looking for a pattern strategy
Making a systematic list strategy
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelebioğlu, B. ve Yazgan Y. (2009). "İlköğretim öğrencilerinin bağıntı bulma ve sistematik liste yapma stratejilerini kullanma düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 15-28.
Abstract: Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin matematiksel rutin olmayan problem çözme stratejilerinden bağıntı bulma stratejisi ile sistematik liste yapma stratejilerini kullanma düzeyleri ve bu düzeyler arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile 4. ve 5. sınıf öğrencileri birer grup olarak düşünülmüş ve her grup için bu iki stratejiye ait dörder problemden oluşan farklı iki test tasarlanmıştır. Tasarlanan testler, Bursa ilindeki bir ilköğretim okulu’nun 2, 3, 4. ve 5. sınıflarında okumakta olan toplam 307 öğrenciye uygulanmıştır. Testlerin uygulanması sonucunda her öğrencinin iki strateji için toplam puanları kullanılarak, sınıf düzeyinde ortalamalar ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ek olarak, regresyon analizi ve bağımsız gruplar için t testi de yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre, tüm sınıf düzeylerinde bağıntı bulma ve sistematik liste yapma stratejilerinin ortalamalarının düşük olduğu, ancak kullanımları arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
In this research, primary school students’ usage levels of making a systematic list and looking for a pattern strategies were searched. More importantly, whether there is a relationship between these usage levels were examined. For this aim, 2nd & 3rd grades and 4th & 5th grades were considered as one group and two different tests that consisted of 4 questions for each strategy were designed for these groups. These tests were administered to 307 students who were attending to second, third, fourth, fifth grades in an elementary school in Bursa. After implementing the tests, means and correlation coefficients were computed at the level of each grade by using students’ total scores for each strategy. In addition, regression analysis and t test for independent samples were carried out. According to results of these analyses, it was found that means of strategies used in this study are quite low at each grade level but there is a positive and significant relationship between their usages.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153353
http://hdl.handle.net/11452/12100
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2009 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_2.pdf314.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons