Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1195
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSevim, Sezai-
dc.contributor.authorGüllü, Yusuf Alper-
dc.date.accessioned2019-10-23T07:35:39Z-
dc.date.available2019-10-23T07:35:39Z-
dc.date.issued2018-08-14-
dc.identifier.citationGüllü, Y. A. (2018). Türkiye Selçukluları dönemi kaynakları ışığında Anadolu'da gıda ve üretimi bilgileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1195-
dc.description.abstractOrta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin Kutalmışoğlu Süleyman Şah (1075-1086) liderliğinde bir devlet kurmasıyla başlayan Türkiye Selçuklu Devleti döneminde, söz konusu kitlelerin Türkistan’dan getirdikleri kültürel değerler İslam akideleri ve hali hazırda Anadolu’da mevcut bulunan halkların değerleri ile yoğrulmuş, bu sayede Anadolu kültürü zenginleşerek gelişmiştir. Coğrafi şartlar ve sosyal hayat tarzları ile kazandıkları gıda temini, üretimi ve beslenme alışkanlıkları, Anadolu’da farklı coğrafi koşullar neticesinde elde edilen yeni hammaddeler ve işleme teknikleri sayesinde daha çeşitli ve yerleşik hayat koşulları ile daha teknik bir hal almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk kültürünün Anadolu’da bir dönüm noktası olan ve günümüze kadar gelen kültür hazinesinin önemli bir merhalesini teşkil eden Türkiye Selçuklu döneminin kültür tarihini gıda ve gıdaların üretim teknikleri açısından ilgili dönemin ana kaynakları çerçevesinde incelenmesi ve bu yolla ortaya çıkarılan verilerin Gıda Mühendisliği perspektifinden yorumlanarak Tarih Bilimi Metodolojisi ile sunulmasıdır.tr_TR
dc.description.abstractThe Anatolian Seljuk period, started with establishing a state of Turks under the leadership of Kutalmışoğlu Süleyman Şah, it is seen as an significant age in which the cultural values brought from Turkistan by the masses are enriched by mixing with Islamic doctrines and the values of peoples already existed in Anatolia. Food supply, production and nutritional habit which have gained due to geographical conditions and their social life styles it became more technical with more varied and resident life conditions because of new materials and processing techniques different geographical conditions in Anatolia. The aim of this study is to investigate the cultural history of the Anatolian Seljuk period which is a milestone in Anatolia and constitute an important stage of cultural treasure, in terms of food and food production techniques in the context of main sources of the period concerned and to present the data revealed in this way through Methodology of History Science from the perspective Food Engineering.en_US
dc.format.extentX, 117 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTürkiye selçuklularıtr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectGıdatr_TR
dc.subjectGıda üretimitr_TR
dc.subjectKaynaklartr_TR
dc.subjectAnatolian seljuksen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectFooden_US
dc.subjectFood productionen_US
dc.subjectSourcesen_US
dc.titleTürkiye Selçukluları dönemi kaynakları ışığında Anadolu'da gıda ve üretimi bilgileritr_TR
dc.title.alternativeFood and food production in Anatolia in domestic and foreign sources of Anatolian Seljuks eraen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Genel Türk Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519163.pdf7.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons