Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11269
Başlık: Bursa kıyıları mimari kimliğinin incelenmesi ve iyileştirme önerileri: Mudanya ve Gemlik
Diğer Başlıklar: The suggestions for investigation and restoration of architectural identity of Bursa coasts: Mudanya and Gemlik
Yazarlar: Taş, Murat
Bulut, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kıyı
Coastal area
Bursa
Coastal architectural identity
Coastal silhouette
Kıyı silüeti
Kıyı mimari kimliği
Yayın Tarihi: 1-Ağu-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bulut, E. (2019). Bursa kıyıları mimari kimliğinin incelenmesi ve iyileştirme önerileri: Mudanya ve Gemlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bursa kıyı alanları, jeopolitik olarak önemli bir konumda yer alması sebebiyle tarihsel süreç boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Her bir kültür, ardında kıyı mimarisini etkileyecek eserler bırakmış ve zamanla bölgeye özgü bir kıyı mimari kimliği ortay çıkmıştır. Denizden kente yaklaşımda; kıyı yapıları, doğal oluşumlar ve tarihi sivil mimari örneklerinin oluşturduğu kıyı silüeti, kent ile ilgili ilk izlenimi yaratmaktadır. Ancak zamanla; dönemin şartları gereği izlenen politikalar, doğal afetler, teknolojik gelişmeler gibi birçok sebeple birlikte kıyı mimari kimliği de değişime uğramıştır. Bu çalışmada; Bursa'nın tarihsel süreçleri, kıyı alanlarının konumu ve mimari kimlik ile ilişkisi, kıyı bölgelerinde yaşanan kentsel dönüşüm örnekleri; literatür taraması ve alan çalışmaları yöntemleriyle incelenmiştir. Kıyı mimari kimliğini etkileyen parametreler, kıyı silüetinde yer alan yapıların mimari biçimlenişi ve diğer çevre faktörleriyle etkileşimi ortaya konulmuş olup; kıyı mimari kimliğinin iyileştirilmesi konusunda öneriler getirilmiştir.
Bursa coastal areas have been residentail area too many cultures throughout the historical process due to tehir geopolitical importance. Each culture left behind artifacts that would affect coastal architecture, and over time a coastal architectural identity unique to the region emerged. In the approach form sea to city; coastal silhouette formed by coastal structures, natural formations and historical civil architectural examples creat the first impression about the city. However over time the costal architectural identity has changed with many reasons such as policies, natural disasters and technological developments, which are followed according to the conditions of the period. In this thesis, historical processes of Bursa, location of coastal areas and relationship with architectural identity, examples of urban transformation in coastal areas are examined with area work and literture survery methods. The parameters affecting coastal architectural identity, the architectural formality of the sutructers in the coastal skyline and their interaction with other environmental factors have have been revealed and suggestions have been made regarding the improvement of the coastal architectural identity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11269
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
554923.pdf8.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons