Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10662
Title: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda solunum işlevlerinin spirometrik yöntemle incelenmesi
Other Titles: Assessment of pulmonary functions with spirometry method in hepatic impairment patients
Authors: Özyener, Fadıl
Demirel, Sadettin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Karaciğer yetmezliği
Solunum işlevleri
Spirometri
Assit
Liver failure
Pulmonary function
Spirometry
Ascites
Issue Date: 22-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirel, S. (2016). Karaciğer yetmezliği olan hastalarda solunum işlevlerinin spirometrik yöntemle incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, karaciğer yetmezliği olan hastalarda spirometriyle ölçülen solunum işlevleri ile farklı faktörlerden kaynaklanan hepatik yetmezlik tabloları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji kliniğine gelen hastalardan karaciğer yetmezliği tanısı konulan 39-63 yaş aralığındaki 19'u erkek 9'u kadın toplam 28 hasta ile benzer sosyal özelliklere sahip 15'i erkek 17'si kadın toplam 32 sağlıklı gönüllü çalışmaya alınmıştır. Araştırma, çalışmaya katılanlar 4 gruba ayrılarak yapılmıştır. Katılımcıların tümünün solunum parametreleri (FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, PIF, VC, MVV) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri ünitesinde solunum fonksiyon testi yapılarak ölçülmüştür. Gruplara ait veriler istatistiksel olarak degerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Hepatik yetmezlikli olguların SFT'lerinde obstrüksiyonu gösteren parametrelerde belirgin bir değişiklik gözlenmese de; 8 olguda zayıf restriktif, 9 olguda orta şiddetli restriktif ve 4 olguda şiddetli restriktif fonksiyon bozukluğu saptanmıştır. Ayrıca, orta ve refrakter düzeyde assitli hastaların SFT parametrelerinin assit bulunmayanlara göre belirgin şekilde daha düşük olduğu bulunmuştur. Hastaların AST, ALT, ALP ve GGT değerleri ile SFT parametreleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bundan dolayı, hastalarda görülen restriktif solunumsal bozukluğun büyük olasılıkla assite sekonder olduğu düşünülmüştür. Sonuç olarak, özellikle kronik karaciğer hastalığına sahip olgularda farklı faktörlere bağlı olarak gelişen solunum işlev bozuklukları görülebilmektedir. Bu olgularda gelişen assit mekanik bası oluşturarak SFT'de anormal sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle, opere edilecek hastalarda preoperatif değerlendirmede spirometrik yöntemle saptanacak işlevsel sorunların kontrol altına alınmasıyla hem preoperatif hem postoperatif süreçte yaşanabilecek solunumsal risklerin en aza indirilebilme olasılığı değerlendirilmiştir.
In this study, it has been aimed to investigate whether there is a relationship between pulmonary functions which are measured by spirometry with hepatic impairment tables which are caused by different factors in liver failure patients. 39-63 years of age, 19 male and 9 female, a total of 28 patients who were diagnosed with liver failure in the Gastroenterology clinic, Uludag University Medical Faculty Hospital with 15 male and 17 female, a total of 32 healthy volunteers with similar social characteristics were studied. The study was carried out by participants were divided into 4 groups. All of the participants' respiratory parameters (FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, PIF, VC, MVV) was performed in Spirometry unit, Department of Chest Diseases, Uludag University Medical Faculty by PFT. Groups'data has been analyzed statistically. The level of significance was considered as p<0,05. In hepatic insufficiency patients, also it was not observed a marked change on the PFT parameters which show the obstruction; weak restriction in 8 cases, moderate restriction in 9 cases and severe restrictive dysfunction in 4 cases were identified. In addition, PFT parameters of patients with mid-level and refractory ascites were found to be significantly lower compared with those without ascites. There was no significant relationship between AST, ALT, ALP and GGT levels with PFT parameters of patients. Therefore, it was thought that restrictive respiratory disorders to be secondary to ascites most likely in patients. As a result, particularly in patients with chronic liver disease, respiratory dysfunction can be seen due to various factors. Ascites which develops in these cases, may cause abnormal results on PFT by creating a mechanical compression. Especially for preoperative evaluation of patients scheduled for surgery, it was evaluated that respiratory risks which may occur both in the preoperative and postoperative periods, may be minimized by taking control of functional issues which shall be determined by spirometric methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10662
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445228.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons