Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10652
Title: Bursa kent kimliğinin bina cepheleri ve çatıları üzerinden incelenmesi
Other Titles: Research of identity of Bursa city over building facades and roofs
Authors: Taş, Murat
Polat, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Cephe
Çatı
Malezeme
Mimari kimlik
Kensel kimlik
Cephe öğeleri
Çatı öğeleri
Facade
Material
Architectural identity
Urban identity
Facade elements
Roof elements
Issue Date: 8-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, H. (2016). Bursa kent kimliğinin bina cepheleri ve çatıları üzerinden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sanayi devrimiyle beraber kent merkezlerine göçün artmasıyla kentleri besleyecek konut binalarına, dini tesislere ve kamusal binalarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyaçlardan dolayı bina üretim sürecinin de hızlandırılması amacıyla hızlı tasarım, hızlı malzeme üretimi, hızlı imalat gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bu hızlı üretim sürecinden doğrudan etkilenmiş ve mimari eserlerinde kimlik kaybı yaşamıştır. Bu kayıplardan en çok etkilenen ise yapıların görünen yüzünü oluşturan iç mekan ile dış mekan arasındaki ilişkiyi sağlayan çatılar ve cepheler olmuştur. Çatılar ve cepheler kimliğini kaybederken insanlığın yaşam konforunu da doğrudan etkilemiştir. Kentsel yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur şüphesiz binaların nitelikli, yaşanabilir, sağlıklı ve estetik olup olmamasıdır. İnsanlığın gelişimine paralel olarak binaların çatı ve cephelerinin malzemeleri ile bu malzemelerin üretim sistemleri de gelişme göstermiştir. Bu gelişmelerde hızlı üretim mimari kimliğin önüne geçmiştir. Tasarım süreci kadar binaların çatı ve cephelerinin yapıldığı malzemelerde binaların kente katmış olduğu mimari kimliği etkilemektedir. Cephe ve çatıları oluşturan yapı malzemelerinde meydana gelen hızlı değişimler binaların nitelik ve kimlik kaybetmesinde etkili olmuştur. Yapıların insanlar ile doğrudan ilişkili olduğunu düşünerek, üretim sistemi ne kadar hızlı olursa olsun nitelikli, kente değer katan mimari eserler tasarlamak ve üretmek gerekmektedir. Bu tez çalışması ile; bina üretim sürecinde cephe ve çatıların üretiminin ve bu üretimde kullanılan malzemelerin kentsel ve mimari kimliğe etkilerini ortaya koymaktadır. Binaların cephe ve çatı kavramları ile üretiminde kullanılan malzemeleri incelemiş, çeşitli dönemlerde üretilen binalar üzerinde cephe ve çatıların analizleri yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır.
There has been increase in building needs such as housing, religious facilities and public buildings in urban areas with the industrial revolution leading to rising in migration to city centres, Due to these needs, by aimming acceleration in process of building construction some concepts showed up as fast design, fast material production and rapid implementation.Our country also has been affected directly as well as all over the world by rapid production process and exposed to loss of identity in architectural works. The most affected from these losses had been roofs and facades provides relations between inner and outer spaces which are appearing face of buildings. While roofs and facades lose their identity, it also touched life comfort of humanity. The most significant factor that affects the life quality in urban areas is definitely whether the buildings are good-quality, inhabitable, healthy and esthetical or not. In accordance with the progress of mankind, the materials used in roofs and facades and the production system also improved of these materials developed.In these developments, rapid production got ahead of architectural identity.As well as the design process, the materials used in roofs and facades have affected the architectural identity that the buildings contributed the cities. Rapid changes in the structural materials which create roofs and facades had an influence on the quality and identity loss of the buildings. Considering that buildings are directly related to humans, no matter how production process is fast, It requires to design and produce architectural works which enrich to urban. This thesis study; reveal that effects to urban and architectural indentity of productions of roofs and facades in building process and materials which are used in this production process. Concepts of roofs and facades and materials used in this production were examined, some evaluations were made by analizing roofs and facades over some buildings produced in various periods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10652
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459174.pdf14.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons