Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10405
Title: İsmail Hakkı Bursevi'nin "Şerhu Tefsiri'l-Cüz'i'l-Ahîr Mine'l-Kur'ân" adlı eserinin tahkîki
Other Titles: The edition on the work Şerhu Tefsiri'l-Cüz'i'l-Ahîr Mine'l-Kur'ân of İsmail Hakkı Bursevi
Authors: Kaya, Remzi
Yersiz, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: İsmail Hakkı Bursevi
Beyzavi
Şerh
Tefsir
İnebey
Sharh
Tafsir
Issue Date: 4-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yersiz, H. (2017). İsmail Hakkı Bursevi'nin "Şerhu Tefsiri'l-Cüz'i'l-Ahîr Mine'l-Kur'ân" adlı eserinin tahkîki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı döneminde yetişmiş meşhur mutasavvıflardan biri olan İsmail Hakkı Bursevî başta tasavvuf olmak üzere tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimlerine dair birçok eser vermiştir. Bu çalışma ile İsmail Hakkı Bursevî'nin İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan ve müellif hattı olan Şerhu 'alâ Tefsîri cüz'i'l-ahîr li'l-Kâdî Beyzâvî adlı üç ciltlik eserin üçüncü cildinin tahkiki ve tahlili yapılacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, Bursevî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Bursevî'nin Şerhu Tefsiri'l-Cüz'i'l-Ahîr Mine'l-Kur'ân isimli eserinin üçüncü cildi müellif hattı nüshasından temize çekilmiştir. Üçüncü Bölümde Bursevî'nin eserde işlemiş olduğu Beyyine Sûresi ile Nâs Sûresi'ne kadar olan kısımdaki tefsirinin diğer tefsirlerle mukayesesi yapılmıştır.
İsmail Hakkı Bursevi, one of the famous sufi who grew up in the Ottoman era, gave many works in the fields of tefsir, hadith, fiqh and kelam, especially mysticism. In this study, the third volume of the three volumes of the book Sharh 'alâ Tafsîri cuz'i'l-ahîr li'l-Kâdî Beyzâvî which is found in the İnebey Written Works Library of Ismail Hakkı Bursevi and author's line will be edited and analyzed. In the first part of the study, information was given about Bursevi's life and works. In the second part, third volume of Bursevi's work "Sarh 'alâ Tafsîri cuz'i'l-ahîr li'l-Kâdî Beyzâvî" was edited from the author's line. In the third part, the commentary of Bursevi in the work, as well as the commentary of Beyyine and Nas, was compared with other commentaries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10405
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484187.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons