Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10346
Başlık: Postmodern siyasi söylemler çerçevesinde 1990 sonrası Gürcistan-Rusya ilişkilerinin analizi
Diğer Başlıklar: The analysis of Georgian-Russian relations after the period of 1990 within the framework of postmodern political discourses
Yazarlar: İşyar, Ömer Göksel
Akpınar, Burcu Güçlü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Postmodern siyaset
Michel Foucault
Nesneleştirme-özneleştirme pratikleri
Gürcistan
Rusya
Postmodern politics
Michel Foucault
Objectification-subjectivation practices
Georgia
Russia
Yayın Tarihi: 14-Oca-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akpınar, B. G. (2019). Postmodern siyasi söylemler çerçevesinde 1990 sonrası Gürcistan-Rusya ilişkilerinin analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tez postmodern siyasi söylemler çerçevesinde Gürcistan'ın Rusya ile olan ilişkilerini ele almaktadır. Çalışmada postmodern/post-yapısalcı görüşe bağlı kalınmıştır. Bu yaklaşım içerisinde tez konusuna en uygun görülen metodolojik çerçeve ise Michel Foucault'nun sorunsallaştırma, nesneleştirme ve özneleştirme perspektifidir. Bu yöntem esas alınarak Gürcistan'ın iç ve dış politik durumu incelenmiştir. İlk olarak Gürcistan'ın iç ve dış politikası sorunsallaştırılmış ve Gürcistan'ın iç siyasetinde uyguladığı nesneleştirme pratiklerinin dış siyasetine nasıl yön verdiği ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Gürcistan'ın farklı iki bilgi/iktidar ekseninde bir bilgi nesnesi haline dönüştüğüne de değinilmiş, bu durumun özneleşme süreçleri üzerinde yarattığı etki tartışılmıştır. Sonuç olarak Gürcistan-Rusya ilişkileri sorunsallaştırılmış, daha sonra nesneleştirme ve özneleştirme pratikleri üzerinden analiz edilmiştir.
This thesis deals with the relations between Georgia and Russia within the framework of postmodern political discourses after the period of 1990. The postmodern approach was adhered to in the study. In this approach the most appropriate methodological framework for the thesis is; Michel Foucault's perspective of problematization, objectification and subjectivity. Based on this methodology, the internal and external political situation of Georgia has been examined. Fists of all, the internal and external political situation of Georgia have been problematized and then how objectification practices in Georgia's internal politics directed foreign policy have been discussed. Besides, it has been mentioned that Georgia has become an information object on two different axes of knowlege/power and the effect of this situation on the process of subjectivity has been argued. As a result, the relations between Georgia and Russia were problematized and then analyzed through objectification and subjectification practices.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10346
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
534020.pdf7.19 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons