Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10226
Title: Ekstranodal lenfomaların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of cli̇ni̇copathologi̇c features of extranodal lymphomas
Authors: Nazlıoğlu, Hülya Öztürk
Coşkun, Sinem Kantarcıoğlu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ekstranodal
Lenfoma
Primer
Extranodal
Lymphoma
Primary
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, S. K. (2016). Ekstranodal lenfomaların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada 2001-2015 yılları arasında tanı alan primer ekstranodal lenfomaların lokalizasyonlarının ve histopatolojik olarak dağılımının, klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı arşivindeki 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2015 arasındaki patoloji raporları gözden geçirildi, lenfoma tanılı bütün olgular incelendi. Hasta dosyaları incelenerek primer olarak ekstranodal bölgeden kaynaklanan olguların tanısı, hastaneye başvuru semptomları, B semptomu varlığı/yokluğu, tümör çapı, başka ekstranodal organ, lenf nodu, kemik iliği, dalak, karaciğer tutulumu olup olmadığı, kronik enfeksiyon ve kronik hastalık varlığı, hastalığın evresi (Ann Arbor sınıflamasına göre), eşlik eden sekonder malignite varlığı, anemi, lenfositoz varlığı, serum B2 mikroglobulin, LDH, albumin değerleri, sedimentasyon hızı bilgileri dökümante edildi. Primer ekstranodal lenfomalı vakalarda belirlenen histopatolojik tanıların dağılımı, tipleri, yaş grupları, kadın/erkek oranları literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi. 1 Ocak 2001 – 31 Aralık 2015 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında toplam 1743 hastaya lenfoma tanısı verilmişti. Bu olguların 480(%27,53) tanesi ekstranodal kaynaklıydı. Genel olarak en sık görülen ekstranodal lokasyon deri ve gastrointestinal sistemdi. Primer ekstranodal 226 deri, 90 gastrointestinal sistem, 44 santral sinir sistemi, 8 genitoüriner sistem, 50 baş-boyun, 18 kas-iskelet-yumuşak doku, 9 mediasten, 3 bronş, 10 orbita, 2 karaciğer, 6 pankreas, 4 omentum, 8 endokrin sistem, 2 meme yerleşimli olgu mevcuttu. Çalışmamızdaki primer ekstranodal lenfomaların 237'sini matür T/NK hücreli neoplaziler oluşturuyordu. Matür B hücreli lenfomalı 250 hasta mevcuttu. Hodgkin lenfoma tanılı 5, prekürsör lenfoid neoplazi tanılı 5 olgu mevcuttu. Sonuç olarak çalışmamızdaki veriler literatürle uyumludur. Bazı lokalizasyondaki ve bazı histopatolojik tanılı olguların sayıca azlığı sebebiyle bu antiteler hakkında anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır.
In this study we aimed to evaluate the localization and histopathogical diagnosis, and clinicopathologic characteristics of primary extranodal lymphomas that are diagnosed between the years 2001-2015. The pathology reports between 1st of January 2001 and 31st of December 2015 in the archives of Uludag University Faculty of Medicine Pathology Department were reviewed and all cases with a extranodal lymphoma diagnosis were analyzed. Patient files were analyzed. The information about diagnosis, tumour localization, symptoms at presentation, presence of B symptoms, lymphocytosis and anemia, chronic infection and chronic disease and concomitant secondary malignancy, tumor diameter, involvement of another extranodal organ, lymph node, bone marrow, spleen, liver, stage of the disease (in accordance with the Ann Arbor classification), serum B2 microglobulin , LDH, albumin levels, sedimentation rate were documented. The localisation, histopathological types, age groups, male/female ratios in cases of primary extranodal lymphoma were eveluated in accordance with the literature information. In Uludag University Faculty of Medicine, pathology department, a total sum of 1743 patients were diagnosed with lymphoma between 1st of January 2001 and 31st of December 2015. 480(%27,7) of these cases were extranodal lymphomas. The most commonly encountered locations of extranodal lymphomas were the skin and the gastrointestinal system. There were 229 primary extranodal skin, 90 gastrointestinal system, 44 central nervous system, 8 genitourinary system, 50 head and neck, 18 musculoskeletal system and soft tissue, 9 mediastinum, 3 bronchus, 10 orbita, 2 liver, 6 pancreas, 4 omentum, 8 endocrine system and 2 breast located cases. 237 of the primary extranodal lymphomas from our work were mature T/NK celled neoplasias. There were 250 patients with mature B cell lymphoma, 5 cases of Hodgkin lymphoma and 5 cases of precursor lymphoid neoplasia. In conclusion the data from our series were coherent with the literature. Due to the lack of or paucity of extranodal lymphomas in certain localizations in our series, we couldn't reach statistically significant results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10226
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429008.pdf4.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons