Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10105
Title: Akut romatizmal ateş olgularının klinik özellikleri ve romatizmal kalp hastalığının uzun süreli izlem sonuçlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Clinical characteristics of patients with acute rheumatic fever and rheumatic heart disease, evaluation of the long-term follow-up results
Authors: Bostan, Özlem Mehtap
Öztürk, Rıfat Can
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Akut romatizmal ateş
Romatizmal kalp hastalığı
Kardif
Sessiz kardif
Mitral yetersizlik
Acute rheumatic fever
Rheumatic heart disease
Carditis
Silent carditis
Mitral regurtation
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, R. C. (2011). Akut romatizmal ateş olgularının klinik özellikleri ve romatizmal kalp hastalığının uzun süreli izlem sonuçlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmanın amacı, ülkemizde hala önemli bir sağlık problemi olmaya devam eden akut romatizmal ateş'in (ARA) Bursa ili ve çevresinde, epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerini incelemek, yıllara göre görülme sıklığını saptamak ve karditli olgularda meydana gelen kapak hastalıklarının uzun süreli izlemde prognozunu değerlendirmektir.Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'nda, Ocak 2000 ile Şubat 2011 tarihleri arasında, ARA tanısı alan 151 olgunun bilgileri retrospektif olarak incelendi. Başvuru tarihi, geliş şikayetleri, majör, minör ve destekleyici bulgular, laboratuar bulguları, ekokardiyografik bulgular ve izlemde kapak tutulumundaki değişiklikler değerlendirildi. Kardit saptanan olguların ilk ekokardiyografik incelemeleri ve sırasıyla inflamasyon düzeldikten sonra ve izlemdeki son ekokardiyografik incelemeleri kapak yetersizlikleri açısından incelendi.Olguların ilk başvuru yaşları 9,6 ± 2,42 (4-15) yaş olarak saptandı. Kız erkek oranı 1,2/1 olarak bulundu. Olguların 69'u (%45,7) 9 yaş ve altında, 82'si (%54,3) 10 yaş veya üzerinde idi. En sık başvuru şikayetlerinin ateş yüksekliği (%62,9) ve eklem yakınmaları (%36,6) olduğu tespit edildi. ARA'nın majör Jones kriterlerine göre dağılımı incelendiğinde, %76,8'inde kardit en sık görülen bulguydu. Birlikte görülme oranı en fazla (%30,4) artrit ve karditte tespit edildi. Majör kriterlerin cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımında fark yoktu.İlk ekokardiyografik incelemede, en sık kapak tutulumu birlikte mitral ve aort yetersizliği (MY, AY) olarak saptandı (%59,8). Tek başına değerlendirildiğinde mitral kapağın (%36,2) en sık tutulan kapak olduğu görüldü. İnflamasyon düzeldikten sonra yapılan kontrol ekokardiyografik incelemede başlangıçta saptanan MY'lerin %15'inde, AY'lerin ise %20,4'ünde tamamen düzelme görüldü. Takip süresince yapılan son ekokardiyografik değerlendirmede, toplam düzelme oranı MY için %37,5 ve AY için %50 olarak saptanırken, olguların %39,5'inde kapak lezyonunda değişme olmadığı saptandı. Subklinik kardit (sessiz kardit) olguların %17,2'inde mevcuttu. Altı (%5,4) olguda cerrahi girişim yapıldığı tespit edildi.Sonuç olarak, Bursa ili ve çevresinden başvuran hastalarda yapılan ve 10 yıllık bir süreyi kapsayan bu çalışmada, son yıllarda olgu sayısında bir miktar azalma olsa da, ARA'nın bölgemiz için bir sağlık sorunu olmaya devam ettiği görüldü.
The aim of our study, evaluate the patients with acute rheumatic fever (ARF), by reviewing the clinical and laboratory aspects of the disease and evaluate the results of long-term follow-up of patients with valvular involvement. The medical records of 151 patients diagnosed with ARF who admitted to Uludag University Medical Faculty Hospital, Pediatric Cardiology Department, between January 2000 and February 2011, were retrospectively reviewed.During initial admission , patients age ranged between 4 and 15 years (9.6 ± 2.42), male and female ratio is 1.2 /10. Sixty-nine of the cases (45.7%) were 9 years or under and 82 (54.3%) were aged 10 years or over. Admissions were most common in winter season (41%) and least in the spring season (16.5%).The most common symptoms were fever (62.9%) and joint symptoms (36.6%) respectively. Distribution of Major Jones criteria was 76.8% carditis, 72.8% arthritis 72.8%, %3.1 Korea, 1.3% had subcutaneous nodules, none of the case had erythema marginatum. The most commonly association was, arthritis and carditis (52.9%). There was no difference in distribution of major criteria according to gender and age groups.The most common valvular lesion in the first echocardiography examination was combined mitral (MR) and aortic regurgitation (AR) (59.8%). When evaluated separately, mitral valve insufficiency (%36,2) was the most common valvular lesion. The most common failure for those valves was mild failure ( mild MR 70,4%, mild AR 53,8%). Evaluation of the control echocardiography after acute inflammation ; 15% of MR and 20,4% of AR were seen completely improved. On the last echocardiographic examination total recovery rates were 37,5% for MR and %50 for AR, 39,5% of the cases ,there were no change for valvular lesions. Subclinical carditis (silent carditis) was detected 17.2% of the cases and the most common form of the carditis was mild (65.6%).
URI: http://hdl.handle.net/11452/10105
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307364.pdf682.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons