Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGülten, Macit-
dc.contributor.authorMerter, Mustafa-
dc.date.accessioned2020-03-12T11:35:37Z-
dc.date.available2020-03-12T11:35:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationMerter, M. (2013). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı polikliniğine son 5 yılda başvuran erişkin çölyak hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10054-
dc.description.abstractBu retrospektif çalışmada 49 çölyak hastasının dosyaları taranmıştır. Hastaların başvuru anındaki yaşları, cinsiyetleri, şikayetleri, komorbit durumları, laboratuvar parametreleri, serolojileri, kemik mineral dansiteleri ve histopatolojik bulguları incelenmiştir. Yaş ortalaması 39 yıldır. Kadın/Erkek oranı 3,2dir. Hastaların şikayetleri incelendiğinde en sık diyare (%55), kilo kaybı (%44) ve İBS (irritabl barsak sendromu) benzeri semptomlar (%32) ile başvurduğu görülmüştür. Hastaların %11 inin başvuru anında herhangi bir şikayeti olmamıştır. 2 hastada kriptojenik karaciğer sirozu, 1 hastada konjenital hepatik fibroz, 1 hastada sarkoidoz, 1 hastada psöriazis ve ailevi akdeniz ateşi birlikteliği mevcuttur. Hastaların başvuru anında %79unda anemi mevcuttur (n=37). Hastaların %82sinde demir eksikliği mevcuttur (n=36). Hastaların %84ünde vitamin D eksikliği mevcuttur (n=16). Hastaların %44ünde osteopeni (n=7), %44ünde osteoporoz (n=7) mevcuttur. Hastaların glutensiz diyet öncesi çalışılan serolojik testleri taranmıştır. Hastaların %83ünde Ig A AGA (anti gliadin antikoru) pozitiftir (n=34). Hastaların %95inde Ig G AGA pozitiftir (n=38). Hastaların %70inde Ig A EMA (anti endomisyum antikoru) pozitiftir (n=28). Hastaların %32,5inde Ig G EMA pozitiftir (n=13). Hastaların %85inde Ig A tTG(doku transglutaminazı) pozitif saptanmıştır (n=11). Hastaların %30unda Ig G tTG pozitif saptanmıştır (n=4). Hastaların hepsinde HLA DQ2 pozitiftir. Hastaların patoloji raporları taranmıştır. Alınan biyopsi sayılarının ortancası 4?tür. Hastaların %87,8inde Marsh evre 3 tutulum mevcuttur. Yaklaşık %1 oranında görülen çölyak hastalığı ile ilgili Türkiyede erişkin hasta grubunda yapılan yayın sayısı oldukça azdır. Bu çalışma ile erişkin hastalarda çölyak hastalığının ne kadar geniş spektrumda klinik tablolarla karşımıza çıkabildiği göstermek istedik.tr_TR
dc.description.abstractIn this retrospective study, we investigated 49 celiac patients files. At presentation patients age, sex, symptoms, comorbid conditions, laboratory parameters, serology, bone mineral density, and histopathologic findings were examined. The average age was 39 years. Female/male ratio was 3.2 . When we observed patients presenting symptoms, the most frequent symptoms were diarrhea (55%), weight loss (44%) and IBS (irritable bowel syndrome) like symptoms (32%). 11% of the patients did not have any symptoms at all. Two patients had cryptogenic liver cirrhosis, one patient had congenital hepatic fibrosis, one patient had sarcoidosis, and one patient had both psoriasis and Familial Mediterranean Fever. At presentation there were anemia in 79% (n=37), vitamin D deficiency in 84% (n=16), osteopenia in 44% (n=7), and osteoporosis in 44% (n=7) of the patients. Patients serological parameters studied before gluten free diet were investigated. 83% of the patients was positive for IgA AGA (anti gliadin antibody) (n=34), 95% was positive for IgG AGA (n=38), 70% was positive for IgA EMA (Endomysial Antibody) (n=28), 32,5% was positive for IgG EMA (n=13), 85% was positive for IgA tTG (Tissue Transglutaminase Antibodies) (n=11), and 30% was positive for IgG tTG (n=4). HLA-DQ2 was positive in all patients. Histopathologic findings were investigated. There was Marsh stage 3 involvement in 87.8% of the patients. Celiac disease prevalence is aproximately 1% and there is very few data about adult celiac disease in Turkey. The aim of this study is to describe clinical and laboratory properties of adult celiac disease. Key words: celiac disease, clinical presentationsen_US
dc.format.extentIII, 42 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇölyak hastalığıtr_TR
dc.subjectÇölyak hastalığının klinik bulgularıtr_TR
dc.subjectCeliac diseaseen_US
dc.subjectClinical presentationsen_US
dc.titleUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı polikliniğine son 5 yılda başvuran erişkin çölyak hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleritr_TR
dc.title.alternativeClinical and laboratory features of adult celiac patients who were consulted to Uludag University gastroenterology polyclinic at last 5 yearsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340576.pdf665.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons