Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10026
Title: Nonalkolik steatohepatitli olguların periferik kan lenfositlerinde kromozom kırık analizi ve mikronükleus yöntemi ile genom instabilitesinin araştırılması
Other Titles: Investigation of genomic instability in peripheral blood lymphocytes of cases with nonalcoholic steatohepatitis using chromosome breakage analysis and micronucleus assays
Authors: Gülten, Tuna
Arıkan, Şener
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Nonalkolik steatohepatit
Lenfosit kültürü
Kromozom aberasyonları
Mikronükleuslar
Nonalcoholic steatohepatitis
Lymphocyte culture
Chromosomal aberrations
Micronuclei
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arıkan, Ş. (2013). Nonalkolik steatohepatitli olguların periferik kan lenfositlerinde kromozom kırık analizi ve mikronükleus yöntemi ile genom instabilitesinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Nonalkolik steatohepatit (NASH), karaciğerde yağ birikimi ile beraber çeşitli derecelerde enflamasyon, nekroz ve fibrozis ile karakterize bir hastalıktır. Kromozom kırık analizi ve mikronükleus testleri, genomik instabilitenin araştırılması amacıyla en yaygın kullanılan testler arasındadır. Bu çalışmada, NASH hastaları ve sağlıklı gönüllülerin periferik kan lenfositlerinde kendiliğinden meydana gelen mikronükleusları ve kromozomal aberasyonları karşılaştırarak genomik instabilitenin NASH varlığıyla ve gönüllülerin antropometrik ölçümleri ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Araştırmaya toplam 57 gönüllü (32 NASH hastası, beş NASH düzeyinde olmayan nonalkolik yağlı karaciğer hastası ve 20 sağlıklı birey) dahil edildi. Tüm gönüllülerin tam kan lenfosit kültürleri hazırlanarak, bunlarda gözlenen kromozom aberasyonları ve mikronükleuslar araştırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen genomik instabilite parametreleri açısından NASH hastaları ile sağlıklı kişiler arasında anlamlı fark gözlenmedi. NASH hastaları içerisinde yapılan değerlendirmede bazı kromozom aberasyon parametrelerinin hastalıkla ilişkili olduğu bilinen bel çevresi, glikozile hemoglobin (HbA1c) değerleri ve metabolik sendrom kriter sayısı ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit edildi. Her üç grupta (NASH hastaları, sağlıklı gönüllüler ve tüm gönüllüler içerisinde) yapılan değerlendirmelerde kilolu veya obez olan kişilerde bazı kromozomal aberasyon parametrelerinin daha yüksek olduğu gözlenerek genomik instabilitenin obezite ile ilişkili olduğu belirlendi. Serum alanin transaminaz değerinin, sağlıklı grupta kromozom tipi aberasyonlar, tüm gönüllüler içerisinde ise mikronükleuslu hücre sayısı ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit edildi. Sonuç olarak, çalışmamızda genomik instabilitenin; obezite, bel çevresi, metabolik sendrom kriter sayısı, HbA1c ve alanin transaminaz düzeyi ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is a disease characterized by fat accumulation in liver; accompanied by various degrees of inflammation, necrosis, and fibrosis. Chromosome breakage analysis and micronucleus assays are among the most widely used assays to assess genomic instability. In this study, by comparing spontaneously occurred micronuclei and chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes of NASH patients with those of healthy individuals, we aimed to investigate whether genomic instability is associated with the presence of NASH and also with anthropometric measurements and laboratory findings of individuals. A total of 57 volunteers (32 NASH patients, 5 nonalcoholic fatty liver disease patients who do not meet criteria for NASH, and 20 healthy individuals) were included in the study. Whole blood lymphocyte cultures were prepared for each individual and assessed for chromosomal aberrations and micronuclei. There was no difference between evaluated genomic instability parameters of NASH patients and healthy individuals. In NASH patients, some chromosomal aberration parameters were positively correlated with factors related to the disease such as waist circumference, glycosylated hemoglobin (HbA1c), and number of the components of metabolic syndrome. Assessments in all of the three groups (NASH patients, healthy individuals, and all of the volunteers) revealed that some chromosomal aberration parameters are more frequent in overweight or obese individuals, which indicates that genomic instability is associated with obesity. Serum alanine transaminase levels were positively correlated with chromosome type aberrations in the group of healthy individuals, and also with micronuclei in the group of all volunteers. In conclusion, our findings revealed that genomic instability is associated with obesity, waist circumference, number of the components of metabolic syndrome, HbA1c, and alanine transaminase levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10026
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340572.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons