2019 Cilt 38 Sayı 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • ItemOpen Access
  Annan Planı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde reel GSYİH ile inşaat sektörü ve konut sahipliği sektörü arasındaki ilişki
  (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019) Söyler, Erdem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı
  Bu çalışmada, 1977-2018 yılları arasında Annan Planı kaynaklı ortaya çıkabilecek yapısal değişiklikler göz önünde bulundurularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde reel GSYİH, inşaat ve konut sahipliği sektörleri arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmış ve tahmin edilmiştir. Bu amaçla, yıllık verilere Lee ve Strazicich (2003) birim kök sınaması uygulanarak, zaman serisi verilerinde yapısal kırılmalar olarak meydana gelebilecek çoklu yapısal değişiklikler varlığında serilerin durağanlık özellikleri incelenmiştir. Özellikle Annan Planı’nı gösteren yapısal kırılmalarları gösteren birim kök sınamalarının yapılmasından sonra, ilk olarak Johansen vd. (2000)’nin uzun dönem ilişkisinde yapısal kırılmalara izin veren eşbütünleşme yöntemi uygulanmış ve sistemde bir eşbütünleşik vektör olduğu bulunmuştur. İkinci olarak, reel GSYİH, inşaat ve konut sahipliği sektörleri arasındaki doğrusal regresyon ilişkisi, içsel olarak regresyon ilişkisindeki yapısal kırılmaları içeren Bai ve Perron (1998, 2003a) yaklaşımı kullanılarak tahmin edilmiştir. Her iki yaklaşım için de, Annan Planı'nın reel GSYİH, inşaat ve konut sahipliği sektörleri arasındaki ilişkide anlamlı bir yapısal olarak yer aldığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat ve konut sahipliği sektörlerinin reel GSYİH üzerinde pozitif etkilere sahip oldukları bulunmuştur.
 • ItemOpen Access
  Aristo’nun referansıyla geliştirilen pratik-rasyonellik dinamiği
  (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019) Çamlı, Ahmet Yavuz
  Modern Batı toplumları, sürekli refah artışını arzulayan ve bunu da ekonomik büyümeye endeksleyen bir anlayışa sahiptir. Gerçekten modern kapitalizmin içselleştirilmesiyle birlikte Batı’da büyük ölçekli üretim ve büyüme kabiliyeti kazanılır. Ancak ekonomik parametrelerin nihai amaç haline dönüşmesi ekonomik faaliyetlere motivasyon sağlayan değerlerin geri plana itilmelerine neden olur. Bu durum adaletsizlikleri tetiklediği gibi Batı insanında bir takım anlam kaybı problemlerine de yol açar. Bu bağlamda çalışmada sadece kendi faydasına odaklanan modern bireyin patolojik problemlerinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Weberyen sosyolojiden üretilen pratik-rasyonellik olgusu Aristo düşüncesi ekseninde araştırılmıştır. Tartışmada Schutz ve MacIntyre gibi düşünürlere müracaat edilmiştir. Elde edilen bulgular, gerek sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin giderilmesinde gerekse bireyin anlam kaybından kurtulmasında, amaç ve değer içerikli pratik-rasyonel anlayış ve eylemin özümsenmesini zaruri kılar.
 • ItemOpen Access
  Endüstri 4.0’ın çalışma hayatına etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme
  (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019) Akkuşçu, Halil İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
  Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir bütündür. Bu teknolojilerle birlikte kimi iş kolları ortadan kalkacak, kimi iş kolları ise faaliyet alanını genişletecektir. Teknolojik gelişmelerin işsizliğe neden olmalarının yanı sıra katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler sunmaları, ülkelerin refah düzeylerinin artmasını ve toplumsal yaşam standartlarının yükselmesini sağlamaları beklenmektedir. İlk kez Almanya’da kullanılan Endüstri 4.0, Türkiye için de çok uzak bir kavram değildir. Ancak Endüstri 4.0’a yönelik atılması gereken birçok adım bulunmaktadır. Bu çalışmada endüstri devrimlerinin tarihçesine, Endüstri 4.0 kavramına ve özelliklerine değinilmiş ve Endüstri 4.0’ın, iyimser ve kötümser görüşler çerçevesinde, çalışma hayatında oluşturacağı etkiler literatürde var olan kaynaklardan faydalanılarak derlenmiştir. Türkiye sanayii üzerindeki etkisi ve Türkiye sanayisinin bu dönüşümdeki konumu ortaya konulmuştur.
 • ItemOpen Access
  Firma büyüklüğü ve piyasa değeri / defter değeri anomalileri analizi: Borsa İstanbul örneği
  (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019) Altunöz, Utku; Şahin, Nisa Kıymet
  Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde kesitsel anomalilerden piyasa değeri / defter değeri anomalisinin varlığı Biriken Anormal getiri ve Ortalama Biriken Getiri yöntemleriyle Ocak 2010 – Aralık 2018 dönemleri için analiz edilmektedir. Analiz bulguları BİST’de hisse senedini tercih eden tasarruf sahipleri sene sonlarında firma büyüklüğü en düşük hisse senetlerini alıp, bir önceki dönem aldığı hisse senetlerini satarak uyguladıkları strateji ile %9,4 birikimli normal üstü getiri sağlayabileceklerdir. Aynı yöntemle sene sonlarında en düşük P/D oranlı hisse senedini satın alıp bir önceki dönem aldıklarını satarak %14 ortalama birikimli normal üstü getiri elde edebileceklerdir.
 • ItemOpen Access
  Financial depth and informality: The case of Turkey
  (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019) Dalgıç, Yasin; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
  This study focuses the relationship between informality and credit channel in Turkey. Using the social security registration criteria of the employees as a measurement of informality and ratio of total bank credits divided by total GDP as a proxy for financial depth, it is intended to clarify whether use of bank credits increases the incentives of the firms and individuals to become formal and decrease the informality level in Turkey. The data covers 2004- 2014 period and analyses are carried on NUTS2 regional data. The panel data regressions with fixed and random effect are conducted and estimations include various regional control variables related with age, education, sector and firm size. The estimation results suggest that there is a strong negative relationship between the financial depth and informal employment in Turkey, even after controlling for several regional effects. This outcome draws attention to some critical implications for policymakers in terms of the importance of credit channel in the economy such as increased availability or ease of getting bank credits in the economy can promote formal employment.