Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/998
Title: Canlılarda üreme büyüme gelişme ünitesinde kullanılan argümantasyon tabanlı bilim öğretimi yaklaşımının öğrencilerin muhakeme becerileri ve başarı düzeylerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of the effects of argument-based science inquiry approach utilized within the unit of "reproduction, growth and development in living beings" on the reasoning skills and success levels of students
Authors: Şimşekli, Yeter
Tüccaroğlu, Eda Pınar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Argümantasyon
Tabanlı bilim öğretimi (ATBÖ)
Fen öğretimi
Fen eğitimi
Tartışma
Muhakeme becerileri
Diyalog analiz
Argument-based science inquiry method (ABSI)
Science teaching
Science education
Argumentation
Reasoning skills
Dialogue analysis
Issue Date: 31-May-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüccaroğlu E. P. (2018) Canlılarda üreme büyüme gelişme ünitesinde kullanılan argümantasyon tabanlı bilim öğretimi yaklaşımının öğrencilerin muhakeme becerileri ve başarı düzeylerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Canlılarda Üreme Büyüme Gelişme Ünitesinde Kullanılan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğretimi [ATBÖ] Yaklaşımının öğrencilerin muhakeme becerileri ve başarı düzeylerine etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı ATBÖ'nün 6. sınıf öğrencilerinin muhakeme becerilerine, çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplama düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bursa iline bağlı Nilüfer ilçesinde Dilek Özer Ortaokulu'ndaki toplam 88 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 6. sınıf öğrencilerinden oluşan üç şubede gerçekleştirilmiştir. Bu şubelerden ikisi deney, biri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada deney grubuna canlılarda üreme büyüme ve gelişme ünitesi ATBÖ yöntemine uygun olarak işlenirken, kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Çalışma beş haftada tamamlanmıştır. Çalışma öncesi ve sonrası veri toplama amacıyla ön test ve son test yapılmıştır. Bu testlerde çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan başarı testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak karma yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla nitel ve nicel veriler toplanmış ve SPPS programında analiz edilmiştir. Veriler SPSS istatistik programında 'bağımsız örneklem t-testi' ve 'bağımlı örneklem t-testi' kullanılarak karşılaştırılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak deney ve kontrol grubunda işlenen derslerin ses kayıtları tutulmuştur. Ses kayıtlarından elde edilen veriler içerik analizi yapılarak tablolaştırılmıştır. Analiz sonuçlarında başarı testindeki çoktan seçmeli sorulara verilen cevaplarda deney ve kontrol gurubu arasında anlamlı bir fark bulunamazken, açık-uçlu muhakeme ve açıklama gerektiren sorulara verilen cevaplarda deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ses kayıtlarının transkriptlerinin analizi, deney grubunda öğretmen-öğrenci-öğrenci çok yönlü iletişim sıklığının kontrol grubuna göre oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Kontrol grubunda ise öğretmen-öğrenci tek yönlü iletişimin daha baskın olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ATBÖ yönteminin daha çok yorum gerektiren açık uçlu sorularda daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu yöntemin öğrencilerin derse katılımını artırarak, kavramsal anlama, muhakeme ve tartışma becerilerini de olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Eğitim öğretimin daha erken evrelerinde öğrencilerin soru sorma ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi orta öğretimde ATBÖ yönteminin uygulanmasını kolaylaştırabilir ve aynı zamanda bu yöntemden daha etkili sonuçlar alınmasını sağlayabilir.
The aim of this research is to analyse the effects of argument-based science inquiry (ABSI) approach utilized within the unit of "reproduction, growth and development in living beings" on the reasoning skills and success levels of students. The main objective of this study is to determine the effects of ABSI on reasoning skills and level of ability to answer multiple choice and open-ended questions of sixth grade students. The sample of the research consists of 88 students of Dilek Özer Junior High School, in the County of Nilüfer, Bursa. The research was conducted in three classes of sixth graders. Mixed method was adopted as the research method. Two of the three classes were designated as the experimental group and one was the control group. The unit of "reproduction, growth and development in living beings" was handled according to ABSI method within the experimental group, whereas the control group just proceeded as usual. The study was concluded in 5 weeks. In order to collect data, pre-test and post-test were applied before and after the study. Success tests with multiple choice and open-ended questions were used as data collecting tool. Obtained data were analysed quantitatively and qualitatively. Quantitative data were compared by using "Independent Samples t Test" on SPSS statistics programme. Voice records of the lessons of the experimental and control groups were kept as a qualitative data collecting tool. The data obtained from the voice records were tabulated by applying content analysis. Where the results of the analysis didn't show vital differences between the answers to the multiple choice questions of the experimental and control groups, significant differences were identified in the answers of these groups to open-ended questions where reasoning and explanation were required. The analysis of the transcripts of the voice recordings indicated that the frequency of multiple teacher-student-student communication of the experimental group was much higher than of the control group. On the other hand, the control group showed significantly higher teacher-student one way communication. As a result of the study, it is clear that the ABSI method is more effective in open-ended questions where interpretation is required. Moreover, the study has shown that this method increases the lesson related activity of the students and improves their conceptual understanding, and reasoning and argumentation skills. Improving the questioning and argumentation skills of the students prior to the secondary education may make it easier to apply the ABSI method in junior high and also facilitate to obtain more effective results from the method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/998
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529468.pdf7.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons