Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9657
Title: Uludağ alpin ve subalpin kuşağındaki bozulmuş alanlarda gelişen Verbascum olympicum bitki topluluğunun toprağında azot dönüşümleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on nitrogen transforms in soil of Verbascum olympicum plant community growing on the disturbance sites in the subalpine and alpine belt of Uludağ
Authors: Güleryüz, Gürcan
Titrek, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ruderal topluluk
V. olympicum bitki topluluğu
N mineralleşmesi
Nitrifikasyon
Uludağ
Alpin
Subalpin
Alan bozulması
Sekonder vejetasyon
Ruderal community
V. olympicum-commumty
N mineralization
Nitrification
Alpine
Subalpine
Land disturbances
Secondary vegetation
Issue Date: 23-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Titrek, E. (2004). Uludağ alpin ve subalpin kuşağındaki bozulmuş alanlarda gelişen Verbascum olympicum bitki topluluğunun toprağında azot dönüşümleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Verbascum olympicum Boiss Uludağ Milli Park'ı sınırlan içinde yer alan alpin ve subalpin kuşakta bozulmuş alanların öncü türlerinden biridir. Render ve ark (1994), bu türün Uludağ subalpin kuşağındaki turizm gelişim merkezinin yakın çevresindeki bozulmuş alanlarda, yol kenarları ve terkedilmiş koyun ağıllan üzerinde baskın olduğunu, ve bölgenin ruderal vejetasyon tipini temsil ettiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda, Uludağ alpin ve subalpin kuşağında yayılış gösteren V. olympicum ruderal bitki topluluğunun toprağının iki farklı katmanında (0-5 cm ve 5-15 cm) N mineralleşmesi ve yıllık net verim alan inkübasyonu yöntemiyle araştınlmıştır. Net mineral azotun mevsimsel değişiminin anlamlı olduğu saptanmıştır. Toprağın 0-15 cm'lik katmam için yıllık net mineral azot verimi 96.51±33.04 kg/ha olarak hesaplanmıştır. Toprak nemi, pH, organik C, toplam N, Maksimal su tutma kapasitesi (%MSK), C/N oram gibi ortam etmenler ve net mineral azot verimi arasında basit korelasyon analizleri yapılmışta-. V. olympicum ruderal bitki topluluğun net mineral azot verimi bu bölgedeki diğer topluluklarınkiyle karşılaştınlmıştır. Net mineral azot verimi Festuca sert yastıkçık, Juniperus bodur çalı ve Nardus nemli çayır topluluktan için hesaplanan verimden yüksek bulunmuştur. Sonuçlanınız, Uludağ subalpin ve alpin kuşağında insan etkenliğiyle bozulmasını takiben gelişen sekonder süksesyonun başlangıç aşamasında azot mineralleşmesinin artığını göstermektedir.
Verbascum olympicum Boiss. is one of the pioneer species spreads on destroyed sites on alpine and subalpine belt in Uludağ National Park, Bursa. Rehder et al (1994) reported that this species dominant on the destroyed sites around the tourism development centers, roadsides and on the abandoned sheep folds and they reported that V. olympicum-commumty represents the ruderal vegetation type on these areas. In this study, N mineralization and annual net productivity in two soil depths (0-5 and 5-15 cm) of V. olympicum-commumty were examined with field work. The significant seasonal fluctuation of net mineral nitrogen was found. Annual production of N-mineralization was 96.5 1± 33.04 kg/ha in the 0-15 cm depth of soils. Simple correlation analyses were performed between net N-mineralization and environmental factors such as soil moisture, pH, Organic C, total N, Water Holding Capacity (WHC), C/N rates. Net mineral nitrogen productivity in the soil of V. olympiaim-commumty was compared to that of other communities in this area. It was higher than that of Festuca- hard cushion, Juniperus- dwarf shrub and Nardus-meadow plant communities. Our results indicate that nitrogen mineralization in alpine and subalpine belt of Uludağ increased in the first stage of secondary succession following anthropogenic disturbances.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9657
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154163.pdf
  Until 2099-12-31
4.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons