Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9178
Title: 16. ve 17. yüzyıllarda Safevi Şiiliği
Other Titles: Safavid Shiism in 16. and 17. centuries
Authors: Kılavuz, A. Saim
Çelenk, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Erdebil
Safevi
Şia
Sünni
İran
Şah İsmail
Safavid
Shia
Shah İsmail
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelenk, M. (2005).16. ve 17. yüzyıllarda Safevî Şiiliği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Safevîler dönemi İran tarihinin en önemli dönüşüm noktalarından birisini oluşturur. Bir tarikattan devlete dönüşen bu yapı birçok açıdan özgün ve orjinaldir. Bu dönemde İran büyük bir dinî/mezhebî değişim geçirmiş, hâkim mezhep olan Sünnîlik yerini Şiîliğe bırakmıştır. Sadece siyasî kurumlar değil, bu dönemin kültürel ve sosyal etkileri de modem İran devletinin teşekkülüne yol açmıştır. Safevi döneminde Şiî ulemanın devlet anlayışı, din-devlet ilişkileri, komşu devletlerle olan münasebetler yeni bir mecraya girmiştir. Bu dönemin Şiîlik uygulamaları adına Safevî Şiîliği diyebileceğimiz bir mahiyet taşımaktadır. İki asırlık sürecin sonunda İran Şiîleştirilmİş ve İslam dünyasından hem kültürel olarak hem de siyasi olarak izole edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümü Erdebil Tekkesinin Kuruluşu ve Faaliyetlerini ele almaktadır. Burada bir tarikatın dini geçmişi ve zamanla siyasete doğru kayan politikaları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Safevî Devleti’nin Teşekkülü ve Gelişim Safhaları ele alınmış, buna bağlı olarak Safevî Devleti’nin Kuruluşu, Şiîliğin Resmî Mezhep Olarak İlan Edilmesi ve Safevî Devleti’nin Kurumsallaşma Çabası ve Ulema İthali gibi konular işlenmiştir.
Safavid Shiism in 16. and 17. Centuries Abstract Safavid era is a turning point in history of Iran. Transition from spiritual order (tariqa) to temporal power (state) is unique and original. In this episode Iran have practised great changes in secterian area and dominant Sunni belief was replaced by Shiite branch of Islam. Not only political institutions but also social and cultural affect of this era resulted modern Iran. Conception of state, relationship between ulama and state and relationship with neighboring countries (especialy Sunni powers and states) totaly changed. Practises applied, in this era, to reinforce Shiism enable us to use the term "Safavid Shia". After two centuries Iran witnessed a mass conversion into Shiism which isolated Iran politically and culturally from rest of Islamic world. In first chapter the beginning of Safavid order and its religiously efforts, which changed from spiritual to temporal, was held. Second chapter, which named the Establishment of Safavid State and its Development Period, deals with Safavid State's Establishment, Proclamation of Shiism as State Religion and Importation of Ulama from Arabic Countries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9178
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160860.pdf15.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons