Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9103
Title: Bankalarca uluslararası ödeme şekilleri ve uluslararası ticaretin finansmanı
Other Titles: International payment types by banks and financing of international trade
Authors: Dülgeroğlu, Ercan
Özözen, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Uluslararası
Bankacılık
Uluslararası ticaret
Ödeme Şekilleri
Finansman
International
Financing
Payment types
International trade
Banking
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özözen, S. (2006). Bankalarca uluslararası ödeme şekilleri ve uluslararası ticaretin finansmanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Uluslararası ödemelerle uluslararası ticaretin finansman şekilleri arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Akreditifli ödeme şekli belli şartların yerine getirilmesi koşuluyla şartlı bir banka garantisidir. Vesaik mukabili ödeme şeklinde poliçe varsa banka tarafından poliçenin kabul edilmesi ya da poliçeye aval verilmesiyle ithalatçı ithalat aşamasında iken finanse edilmektedir. Mal mukabili ödeme şeklinde ihracatçı ithalatçıyı, Peşin ödeme şeklinde ithalatçı ihracatçıyı finanse edebilmektedir. Uluslararası ticaretin her aşamasında finansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu finansman ihtiyacı başta bankalar olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde değinilen finansman şekillerinde ihracatçı ihraç edeceği malı üretmesi, depolaması, sevk etmesi ve tahsili için, ithalatçı ise satın almak istediği mallar için ödemede bulunması için çeşitli şekillerde finanse edilmektedirler. Türk Eximbank her yıl ülkemiz ihracatını desteklemek amacıyla 18’i kredi kullandırımı, 7’si sigorta ve garanti programıyla ihracatçılarımızı finanse etmektedir. 2005 yılı itibariyle Türk Eximbank ihracatımızın %10.5’ini sunduğu çeşitli finansman araçlarıyla finanse eden en önemli kurumumuzdur. Ülkemizde ağırlıklı olarak Finansal Kiralama adı altında uygulanmakta olan Leasing, finansman ihtiyacı içinde olan yatırımcılar için en önemli araçlardan biridir. Finansal Kiralama ile yatırımcı bir Finansal Kiralama kuruluşu ile anlaşarak satın almak istedikleri malı elinde yeterli kaynağa sahip olmasa bile kiralama ile kullanım hakkına sahip olabilmektedir. Ülkemizde Leasing, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yatırımlar içinde küçük bir paya sahiptir ancak büyüme potansiyeline sahip bir sektördür. Factoring ihracatçımıza vadeli alacaklarını vadesinden evvel nakde dönüştürmesinde, alacakların takibi ve tahsilinde, alacakların vadesinde ödenmeme riskini Factoring kuruşuna devretmesi gibi birçok avantajları vardır. Factoring ve Leasing’e nazaran uygulama alanı dar olan Forfaiting ise özellikle ihracatın finansmanında kullanılabilmektedir. Uluslararası ticaretimizin dolayısıyla ihracatımızın istenilen seviyelere ulaşabilmesi, ülke ekonomimizin istikrarlı bir büyüme trendi göstermesi, ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için uluslararası ticaretin desteklenmesi her ülke için olduğu gibi ülkemiz içinde hayati öneme sahip bir kriterdir.
There is a close relation between international payments and financing of international trade. Payment type with letter of credit is a conditional bank guarantee with term of fulfilling certain conditions. In the documentary credit payment, if there is policy, exporter is financed in the export stage by bank’s acceptance or endorsement of policy. In the cash-against-goods payment type exporter finances importer and importer finances exporter as payment in cash.. In each stage of international trade there occurs financing needs. These financing needs are met by various institutions especially the banks. Exporter is financed in some ways to produce, store, deliver, and collect payment of the goods to be exported and importer is financed for the payment of the goods to be purchased. Türk Eximbank is financing our exporters with a program of 18 credit usage and 7 insurance and guarantee for supporting our country’s exportation each year. As of the year 2005, Türk Eximbank is the most important institution that finances 10.5% of our exportation with various financing means. Leasing, which is espically carried out under the name of Financial Leasing in our country, is one of the most important means of investors in need of financing. With the Financial Leasing, the investor has the utility right of a product he wants to purchase by agreeing with a Financial Leasing institution even he has not enough source to purchase. Comparing to developed countries, Financial Leasing has a small share in the investments in our country but Leasing is a sector that has developing potential. Factoring provides some advantages to our exporters such as making cashable the termed receivables before the term, following up and collecting the receivables and transferring the risk of payments that are not paid on time to a Factoring institution. Forfaiting, which has a narrow application area comparing to Factoring and Leasing, can especially be used in financing of exportation. Supporting the international trade is vitally important criteria, for our country as for every country, for reaching up our international trade consequently our exportation to desired levels, showing our country economy a stable developing trend and reaching our country up to developed countries’ level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9103
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187767.pdf635.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons