Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTurhan, Şule-
dc.contributor.authorGürses, Selin Tuğba-
dc.date.accessioned2020-02-11T11:40:08Z-
dc.date.available2020-02-11T11:40:08Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationGürses, S. T. (2014). Organik ürünlerin tüketim eğilimleri ve tüketici profilinin belirlenmesi: Sakarya ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8630-
dc.description.abstractBu çalışmada organik tarım ürünlerinin Dünya'da ve Türkiye'deki durumu, pazar yapısı ve tüketici profili ele alınmaktadır. Araştırmada Sakarya İli'nde tüketicilerin organik ürün tüketim eğilimlerinin belirlenmesi ve bazı pazarlama özelliklerinin incelenmesi amaçlanmış, bu nedenle Sakarya İli'nde organik ürün pazarlarında toplam 250 tüketiciye anket uygulanarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma verileri, tesadüfi örnekleme metodu, korelasyon katsayısı, shapiro-wilk analizi ve khi-kare testi kullanılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen sonuçlara göre, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutum ve davranışları belirlenmeye, Türkiye'de organik ürünlerin pazar yapısının ve tüketici profilinin geliştirilmesine yönelik potansiyel iyileştirmeler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi yüksek, orta yaş ve üzeri tüketici grubu organik ürün tüketmektedir. Organik ürüne olan güven, organik ürünlerinin sağlığa olan etkilerini önemseme, geleneksel ürünlerle olan fiyat farkının azaltılması ve organik ürüne ulaşabilme kolaylığı organik ürün tüketimini arttırıcı faktörler arasında yer almaktadır. Öte yandan organik ürün çeşit sayısının azlığı, kontrol ve sertifikasyon ile ilgili olarak tüketici bilincinin oluşmaması ve pazarlama önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Pazarlama marjının tüketici lehine olması, reklam faaliyetleri ve tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar organik ürünlerin tüketimini arttıracaktır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study of organic agricultural products in the world and the situation in Turkey , the market structure and consumer profile are discussed. Research in the province of Sakarya in the determination of the consumption trends of consumers of organic products and some marketing study of the properties intended , therefore, in the province of Sakarya total of 250 consumers in the markets of organic products obtained data were evaluated by a questionnaire . Research data , random sampling method , the correlation coefficient , the Shapiro-Wilk analysis and chi- square test is tried . According to the results obtained from the analysis of data consumers to determine attitudes and behavior towards organic products , organic products in Turkey and the consumer profile of the structure of the market potential for the development of improvements were made to obtain . According to the survey , education level, and income level is high, middle age and older consume organic products are consumer groups . Confidence in organic products , organic care about the health effects of their products , traditional products and organic products to reduce the price gap with ease of access to and consumption of organic products are among the contributing factors . On the other hand, the low number of varieties of organic products , inspection and certification of consumer awareness regarding avoid and marketing are among the major problems . Marketing margin to be in favor of consumers , advertising activities and work to be done to inform consumers of organic products consumption will increaseen_US
dc.format.extentIX, 85 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOrganiktr_TR
dc.subjectTarımtr_TR
dc.subjectTüketim eğilimitr_TR
dc.subjectTüketici profilitr_TR
dc.subjectPazarlamatr_TR
dc.subjectOrganicen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectConsumption trenden_US
dc.subjectConsumer profileen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.titleOrganik ürünlerin tüketim eğilimleri ve tüketici profilinin belirlenmesi: Sakarya ili örneğitr_TR
dc.title.alternativeConsumption trend of organic product and determination of consumer profile: A case study of Sakaryaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360456.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons