Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8475
Başlık: Bazı çilek (Fragaria vesca L.) çeşitlerinde modifiye atmosferde muhafaza süresince fiziksel ve kimyasal değişimler
Diğer Başlıklar: Pyhsical and chemical changes during modified atmosphere storage of some strawberry (Fragaria vesca L.) cultivars
Yazarlar: Özer, M. Hakan
Akın, İpek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çilek
MAP
Polietilen
Kalite
Muhafaza
Strawberry
Polyethylene
Quality
Storage
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akın, İ. (2014). Bazı çilek (Fragaria vesca L.) çeşitlerinde modifiye atmosferde muhafaza süresince fiziksel ve kimyasal değişimler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Çalışma, Dünyada üzümsü meyveler içerisinde üretimi ve ekonomik değeri önemli olan çilek meyvelerinde (Fragaria vesca L.), farklı modifiye atmosferde paketleme (MAP) uygulamalarının, muhafaza süresi ve kalite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Bursa-Nilüfer ilçesi Atlas Köyü'nden temin edilen 'Aromas' ve Karacabey ilçesi Yarış Köyü'nden temin edilen 'Kabarla' çilek meyveleri kullanılmıştır. Hasattan sonra meyveler kontrol grubu ve MAP grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol grubu meyvelerine hiçbir uygulama yapılmazken, MAP grubu üç farklı geçirgenlikte (MAP-L, MAP-M, MAP-H), 25 μm, polietilen örtü ile oluşturulmuştur. Daha sonra, kontrol grubu ve MAP grubu örnekleri 0±0,5°C ve %90±5 nispi nem koşullarında 12 gün süreyle muhafaza edilmiştir. Muhafaza başlangıcında ve muhafaza süresi boyunca 3 günlük periyotlarla örnekler alınarak oda şartlarında (25°C ve %65±5 nispi nem) muhafazaya ilaveten 2 gün raf ömrü için bekletilmişlerdir. Örneklerde ağırlık kaybı, suda çözünebilir kuru madde, titre edilebilir asit, pH, askorbik asit, duyusal analizler (genel görünüm ve tat), meyve dış ve et rengi, MAP bileşimi (CO2, O2, C2H4) ve patolojik bozulma gibi kalite parametreleri incelenmiştir. Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, her iki çilek çeşidinin de MAP uygulamaları ile kalite özelliklerini koruyarak, 12 gün boyunca başarılı bir şekilde muhafaza edilebileceği tespit edilmiştir. 'Aromas' çilek çeşidinin 0+2. güne kadar raf ömrüne dayanarak pazarlanabilir nitelikte kalması, ancak 'Kabarla' çilek çeşidinin raf ömrüne dayanmaması da çeşit farklılığı ve önemini ortaya koymuştur.
This research was carried out to investigate the effects of different modified atmosphere packaging (MAP) applications on storage time and quality in strawberries (Fragaria vesca L.) having important production and economic values in berries in the world. Strawberries of 'Aromas' from Atla Village in Nilufer, Bursa and 'Kabarla' from Yarış Village in Karacabey, Bursa were used in this research. Strawberries were grouped into two as control and MAP groups after the harvest. While there was no application to control group, MAP was sub grouped into three different permeability (MAP-L, MAP-M, the MAP-H) with 25 µm polyethylene shield materials. There after control and MAP group samples were stored at 0±0.5°C with 90 ±5% relative humidity conditions for 12 days. Samples were taken at three day intervals and kept at room condition (25°C with 65±5% relative humidity) for storage +2 day shelf life. The strawberry samples were investigated for weight loss, soluble solids, titratable acidity, pH, ascorbic acid, sensory examination (appearance and taste), fruit and fruit flesh color, MAP composition (CO2, O2, C2H4) and quality parameters such as pathological distortion As a general evaluation of the research, it was determined that both strawberry cultivars can be stored for 12 days with the MAP applications and the cultivars could successfully preserve the quality characteristics of strawberry varieties. The importance and variations of the cultivars demonstrated that 'Aromas' strawberry cultivars could preserve marketable quality up to 0+2 day shelf life, while 'Kabarla' could not stand for shelf life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8475
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
360453.pdf4.17 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons